FX Global Code

 

FX Global Code คือแนวปฏิบัติสากลสำหรับผู้ร่วมตลาดทั่วโลกใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศระดับ Wholesale เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่ง FX Global Code ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ Bank for International Settlements (BIS) ธนาคารกลาง 16 แห่ง และภาคเอกชน โดยมี Global Foreign Exchange Committee (GFXC) เป็นผู้ดูแลและปรับปรุง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดทั่วโลกใช้แนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่ง FX Global Code ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 55 ข้อ โดยสามารถแบ่งเป็น 6 แนวปฏิบัติหลัก ดังนี้

 

1. Ethics: ผู้ร่วมตลาดควรมีความประพฤติที่มีจริยธรรมและทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการทำธุรกรรมในตลาดเงินตราต่างประเทศ

 

2. Governance: ผู้ร่วมตลาดควรมีกรอบการกำกับดูแลหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งระบุความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการกำกับดูแลการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะส่วนหนึ่งของตลาดเงินตราต่างประเทศ

 

3. Execution: ผู้ร่วมตลาดควรทำธุรกรรมอย่างระมัดระวังทั้งขณะสื่อสารเจรจาและทำธุรกรรมในตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญา และเสริมสร้างสภาพคล่องและความโปร่งใสในตลาดเงินตราต่างประเทศ

 

4. Information Sharing: ผู้ร่วมตลาดควรสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจนและถูกต้อง รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อคู่สัญญา และสนับสนุนสภาพคล่องและความโปร่งใสในตลาดเงินตราต่างประเทศ

 

5. Risk Management and Compliance: ผู้ร่วมตลาดควรมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยสามารถติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีแนวทางจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรม

 

6. Confirmation and Settlement Processes: ผู้ร่วมตลาดควรมีกระบวนการจัดการธุรกรรมหลังการซื้อขาย (post-trade process) ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการชำระราคา

 

การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ FX Global Code เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาดทุกประเภท ในการนี้ ธปท. จึงประเมินและดูแลให้การดำเนินงานของ ธปท. ในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักการของแนวปฏิบัติ FX Global Code รวมทั้งเผยแพร่ Statement of Commitment เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ FX Global Code นอกจากนี้ ธปท. ยังสนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดทุกประเภทในประเทศไทยที่ทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศระดับ Wholesale ปฏิบัติตาม FX Global Code โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งสำหรับธนาคารพาณิชย์นั้น ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ธปท. จะกำหนดให้การปฏิบัติตามและประกาศรับแนวปฏิบัติ FX Global Code เป็นคุณสมบัติที่ธนาคารต้องมีสำหรับการเป็นคู่ค้าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศด้านตลาดการเงินของ ธปท. 

 

ธปท. ได้รวบรวมและเผยแพร่รายชื่อผู้ร่วมตลาดของไทยที่ได้ปฏิบัติตามและประกาศรับแนวปฏิบัติ FX Global Code รวมทั้ง Statement of Commitment ไว้ที่ https://www.tfmc.or.th/ListofRegistrants

ทั้งนี้ Statement of Commitment ของ ธปท. ได้เผยแพร่บน Global Index of Public Registers ของ GFXC ด้วย ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรายชื่อและ Statement of Commitment ของผู้ร่วมตลาดทั่วโลกที่ได้ปฏิบัติตามและประกาศรับแนวปฏิบัติ FX Global Code