สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3  (AMRO) 

AMRO

ภูมิหลัง

 

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งมีภารกิจในการติดตามการติดตาม ประเมิน และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงิน ของสมาชิกในภูมิภาค ASEAN+3  ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

AMRO ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2554 ก่อนได้รับการปรับสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ ในปี 2559 

บทบาทหลัก

 

AMRO มี 3 บทบาทหลัก ได้แก่ การติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงิน สนับสนุนการดำเงินงานของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance) แก่สมาชิก

 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงิน (Macroeconomic surveillance): ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ประเมินแนวโน้ม ตลอดจนความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงิน โดยเจ้าหน้าที่ AMRO จะไปเยือนสมาชิก ASEAN+3 (Annual Consultation Visit และ Interim Visit) เป็นประจำทุกปี เพื่อหารือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

สนับสนุนการดำเนินงานของ CMIM: ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ CMIM ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกป้องกันและแก้ไขวิกฤตแก่ประเทศสมาชิก ASEAN+3 ที่ประสบวิกฤตดุลการชำระเงินหรือปัญหาสภาพคล่องระยะสั้น โดยมีวงเงินรวม 240 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งประเทศไทยมีเงินสบทบใน CMIM 9.104 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และมีวงเงินขอรับความช่วยเหลือสูงสุด 2.5 เท่าของเงินสมทบ หรือเท่ากับ 22.76 พันล้านดอลลาร์ สรอ.

 

ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ: จัดทำโครงการ Secondment เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรของสมาชิก 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1-2 ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สายองค์กรสัมพันธ์

E-mail: IND-Cooperation@bot.or.th