การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

Reserve Requirements

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

(Reserve Requirements)

ธปท. กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยรายปักษ์ (เริ่มต้นในวันพุธและสิ้นสุดในวันอังคารของสัปดาห์ที่สองถัดมา) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยฐานเงินฝากและหนี้สินต่างประเทศระยะสั้นในปักษ์ก่อนหน้า