คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มระบบการชำระเงินตามระดับความสำคัญ รวมถึงได้วางกรอบการกำกับดูแลระบบการชำระเงินในแต่ละกลุ่มเพื่อให้มีการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล (Principles for Financial Market Infrastructures: PFMI) ที่ออกโดย Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) ร่วมกับ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยระบบบาทเนต (BAHTNET) ที่ดำเนินการโดย ธปท. เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Financial Market Infrastructure: FMI) ของประเทศ รองรับธุรกรรมการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันการเงินและใช้สำหรับชำระดุลธุรกรรมตลาดเงินและระบบการชำระเงินอื่น ซึ่งหากระบบหยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง (Systemic risk) หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการชำระเงิน จึงต้องมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐานสากล PFMI ที่ใช้กับระบบการชำระเงินทุกข้อ (รวม 18 ข้อ)

ธปท. ในฐานะผู้ให้บริการระบบบาทเนตจะต้องจัดทำรายงานผลการประเมิน self-assessment report ตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างน้อยทุก 2 ปี รวมทั้งต้องเผยแพร่ผลการประเมินตาม Disclosure Framework ของ PFMI เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

ผลการประเมิน

  • result 2022

  • result 2020

  • result 2018