เวลาการให้บริการโอนเงินข้ามธนาคารผ่าน Bahtnet

1. เวลาที่ธนาคารของผู้สั่งโอนใช้ในการโอนเงินไปยังธนาคารผู้รับเงิน เงื่อนไขของการนับเวลาและการให้บริการตามตารางด้านล่างมีดังนี้ 

       - เวลาตั้งต้นจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าผู้สั่งโอนแจ้งให้ธนาคารโอนเงินและลูกค้ามีเงินในบัญชีเพียงพอแก่การโอนเงิน
       - เวลาสิ้นสุดนับจนถึงเวลาที่ธนาคารของผู้รับเงินได้รับเงินผ่านระบบบาทเนต
       - การแจ้งรายการโอนเงินไว้ล่วงหน้า หมายถึง รายการที่ลูกค้าผู้สั่งโอนได้แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนรายการมีผลอย่างน้อย 1 วันทำการ 
       - กรณีระบบงานขัดข้อง ระยะเวลาในการให้บริการอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่ธนาคารกำหนดไว้

ธนาคาร

กรณีลูกค้าแจ้ง
รายการโอน
​เงินกับธนาคารไว้ล่วงหน้า

(นาที)

กรณีลูกค้าไม่แจ้งรายการโอนเงินกับธนาคารไว้ล่วงหน้าหมายเหตุ

มูลค่าการโอนเงินที่กำหนด

(ล้านบาท)

ไม่เกินมูลค่า
การโอนเงินที่

กำหนด

(นาที)

เกินกว่ามูลค่า
การโอนเงินที่

กำหนด

(นาที)

 
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)9050090120 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)9050090120

กรณีระบบขัดข้องจะเริ่มดำเนินการหลัง

จากระบบใช้งานได้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)6050060180 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)9010090120 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)9050090120 
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)ใช้เวลาประมาณ 90 นาที 
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)905090120 
500120150 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)300.130120 
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)605060120 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ใช้เวลาประมาณ 15 - 60 นาที 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)60506090 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)6016090 
2090120 
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)90190180 
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)901090120 
50120ไม่ระบุ 
ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)901090120 
500120150 
ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)605006060 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)45104560 
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
สาขาธนาคารต่างประเทศ
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ905090180 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ1205120ไม่ระบุ

กรณีรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 5 ล้านบาท ธนาคารฯ จะพิจารณาดำเนินการตาม

ที่เห็นสมควร

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ4014050 
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กรุงเทพฯประมาณ 45 - 60 นาที ยกเว้น กรณีที่มีปริมาณรายการมากอาจใช้เวลา 60 - 90 นาที 
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ30 - 1205030 - 12030 - 180 
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น90590120

กรณีรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือฝ่ายบริหารเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ทำการ

ธนาคารแห่งอเมริกา สาขากรุงเทพฯใช้เวลาประมาณ 60 นาที 
ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรุงเทพฯ6056090 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด สาขากรุงเทพฯ60-905060-9090-180ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง​ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ธนาคารได้รับ และตามดุลยพินิจของธนาคาร
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ905090150

กรณีที่ติดต่อก่อนเวลา 11:00 น. และมี

มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯใช้เวลาประมาณ 120 นาที 
ธนาคาร บี เอ็น พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ60160200 
ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ902590120กรณีไม่ระบุมูลค่า ระยะเวลาที่ใช้ 90 นาที
ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ6056090 
สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ 
ธนาคารออมสิน45ไม่กำหนด60  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์905009090 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้เวลาประมาณ 90 นาที 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 90 นาที 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 90 นาที 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย30103045 

     

2. เวลาที่ธนาคารของผู้รับเงินใช้ในการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน เงื่อนไขของการนับเวลาและการให้บริการตามตารางด้านล่างมีดังนี้ 
        - เวลาตั้งต้นจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ธนาคารของผู้รับเงินได้รับเงินจากระบบบาทเนต
        - เวลาสิ้นสุดนับจนถึงเวลาที่ผู้รับเงินได้รับเงินเข้าบัญชี  
        - กรณีระบบงานขัดข้อง ระยะเวลาในการให้บริการอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่ธนาคารกำหนดไว้

หน่วย : ภายใน.....นาที
ธนาคาร
เวลาที่ใช้

ธนาค​ารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15 - 30

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

20 - 60

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

15 - 60

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ

60

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

90

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

180

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กรุงเทพฯ

45 - 60

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

30

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

90 - 120

ธนาคารแห่งอเมริก​า สาขากรุงเทพฯ

60

ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ

30

ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรุงเทพฯ

60

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้Ï จำกัด สาขากรุงเทพฯ

30 - 120

อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ธนาคารได้รับและตามดุลยพินิจของธนาคาร

ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

15

ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ

120

ธนาคาร บี เอ็น พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

120

ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ

180

ธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ

ไม่มีบริการ

ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ

60

ธนาคารออมสิน

60

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

90

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

90

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

60

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ไม่ระบุ

ธนาคารอิสลาม​แห่งประเทศไทย

45​