มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบ

จากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน

Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF

มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน

 

มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility : MFLF) เป็นกลไกพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล้องในตลาดการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือกองทุนรวมตราสารหนี้จะสามารถขอสภาพคล่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ โดยมาตรการนี้จะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์ในตลาดการเงินจะเข้าสู่ภาวะปกติ

  • กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
  • กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปที่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ (Daily Fixed Income: Daily FI)

 

แนวทางที่สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนรวมตราสารหนี้

1. ซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงินหรือ กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป

 

2. ปล่อยสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปผ่านธุรกรรมขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (repo)

 

3. ซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือตั๋วเงิน (สกุลเงินบาท) จากกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตราสารหนี้  

 

4. ปล่อยสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ปิดกอง

 

แนวทางที่สถาบันการเงินสามารถขอรับสภาพคล่องจาก ธปท.

สถาบันการเงินที่ช่วยเหลือกองทุนรวมตราสารหนี้ตามแนวทางข้างต้น สามารถขอรับสภาพคล่องจาก ธปท. ผ่านธุรกรรมขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (policy rate) โดยใช้หลักประกันดังนี้

1. หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงินหรือ กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป

 

2. สินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งและสอง (List 1–2) ตาม พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรา 41 เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A

 

3. ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตค่ำกว่า A แต่ไม่ต่ำกว่า BBB–