มาตรการแก้หนี้ระยะยาว

 

จากสถานการณ์การระบาดที่ยืดเยื้อของโรคโควิด 19 แบงก์ชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 แบงก์ชาติได้ออกมาตรการแก้หนี้ระยะยาว เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

1. มาตรการแก้ไขหนี้เดิม

 

โดยเน้นให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบระยะยาว ซึ่งครอบคลุมสินเชื่อรายย่อยทุกประเภท เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน ฯลฯ ภายใต้หลักการดังนี้
(1) มองสถานการณ์ระยะยาว โดยกำหนดการจ่ายคืนหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ปัจจุบันที่ลดลงมากและทยอยจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้กลับมา
(2) สามารถช่วยลูกหนี้จำนวนมากได้เร็ว
(3) ตรงจุดให้เหมาะกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละรายที่มีปัญหาและการฟื้นตัวต่างกัน โดยแต่ละธนาคารจะพิจารณาความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และ
(4) เป็นธรรมกับทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน

 

การแก้ไขหนี้

 

2. มาตรการเพื่อรักษาสภาพคล่องเดิมและเติมเงินใหม่แก่ลูกหนี้รายย่อย

 

แบงก์ชาติได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสำหรับสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เพื่อบรรเทาภาระการจ่ายชำระหนี้ รายละเอียด ดังนี้

 

Table_ประเภทสินเชื่อ

 

 

 

 

Graph_ความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ สง.

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566

 

หมายเหตุ : แท่งสีเข้มแสดงข้อมูลของธนาคารพาณิชย์และ non-bank / แท่งสีอ่อนแสดงข้อมูลของ SFIs

 

 

ลูกหนี้สามารถดูมาตรการหรือลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากธนาคารแต่ละแห่งได้โดยคลิกที่โลโก้ด้านล่าง