ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ธปท.​

สรุปสาระสำคัญ
  • ห้องข้อมูลข่าวสาร ให้บริการข้อมูลตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปิดให้บริการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดธนาคาร ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ อาคาร 7 ชั้น 1 
  • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย (กขธ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อวางแนวนโยบายและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้การพิจารณาสั่งการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ธปท. ให้บริการข้อมูลตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเอกสารทางเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นประจำ

 

ห้องข้อมูลข่าวสาร ให้บริการข้อมูลตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปิดให้บริการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดธนาคาร ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ อาคาร 7 ชั้น 1 

 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย (กขธ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อวางแนวนโยบายและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้การพิจารณาสั่งการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน  สามารถผลิตผลงานในรูปบทความวิเคราะห์/บทความวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังและกำลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าว แล้วไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 และศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยสามารถส่งบทความเข้าประกวดเป็นประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)