คำถามพบบ่อย

การจ่ายดอกเบี้ย

กลับ

ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร

1) ก่อนถึงวันจ่ายดอกเบี้ย  ธปท.จะส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่ายพร้อมใบนำส่งดอกเบี้ยพันธบัตรเพื่อแจ้งรายละเอียดการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบ

2) เมื่อถึงวันจ่ายดอกเบี้ย ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากไปปรับยอดที่ธนาคารพาณิชย์ (ประมาณ 12.00 น. เป็นต้นไป)  ในกรณีวันจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการธนาคาร ธปท.จะนำเงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

3) กรณีมีข้อสงสัยหรือมีการปิดบัญชีแล้ว โปรดติดต่อ ธปท.

ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  โดยหักจากบัญชีผู้รับเงินตามอัตราของแต่ละธนาคาร (รายละเอียดสอบถามจากธนาคารที่ท่านเปิดบัญชี)

สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

1. นำดอกเบี้ยพันธบัตรไปยื่นภาษีเงินได้ประจำปีรวมกับเงินได้ประเภทอื่น กรณีจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราต่ำกว่าร้อยละ 15 โดยกรอกแบบ ภงด.90 (รายละเอียดติดต่อกรมสรรพากร)

2. ไม่ต้องนำดอกเบี้ยพันธบัตรไปยื่นภาษีเงินได้ประจำปีรวมกับเงินได้ประเภทอื่น กรณีจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราสูงกว่าร้อยละ 15 

ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น (ยกเว้นเงินฝากประจำ)  ซึ่งจะไม่มีการจ่ายเป็นเงินสด หรือ เช็ค

สามารถติดต่อขอรับใบแทนได้ ได้ในช่องทางต่างๆ ดังนี้

1) โทรศัพท์ขอรับใบแทน Call Center 1213 โดย ธปท. จะจัดส่งตามที่อยู่เดิม

2) ส่งอีเมลเพื่อขอรับเอกสารทางอีเมล (INT@BOT.OR.TH) โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์แนบเอกสารยืนยันตัวตน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

   2.1) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

   2.2) แจ้งความประสงค์ว่าต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของงวดวันที่ใด

   2.3) กรณีให้ผู้อื่นขอรับแทน โปรดระบุข้อความว่ามอบอำนาจให้ใครเป็นผู้รับแทน พร้อมลงนามกำกับ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

   2.4) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

3) Download ผ่านบริการข้อมูลพันธบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (RG Internet) โดยสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ทาง BOT SecureNet

4) ติดต่อขอรับใบแทนด้วยตนเองที่ ธปท. 

5) ทำหนังสือขอรับใบแทนโดยระบุรุ่นพันธบัตรและวันที่จ่ายดอกเบี้ยที่ต้องการ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยัง "ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200" โดย ธปท.จะส่งใบแทนให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ หรือทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน โดยติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท. หรือติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ธปท.

<<คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม>>  (ลิงก์ไปที่หน้าเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ย)

สามารถทำได้  (แต่ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ยังคงเป็นชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เช่นเดิม มิใช่ชื่อผู้รับดอกเบี้ย)

กลับ

การจ่ายเงินต้น

กลับ

ปฏิบัติตามประเภทตราสารหนื้ที่ถืออยู่ 3 กรณี

1) ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

           - ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ  ธปท .จะโอนเงินให้ตามคำสั่งของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2) ถือใบตราสารหนี้ระยะยาวอายุเกิน 1 ปี

           - ส่งคืนใบตราสาร และคำขอรับคืนต้นเงิน (ซึ่งธปท.จะส่งให้เมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน)

3) ถือใบตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี

          - ส่งคืนใบตราสาร และคำขอรับคืนต้นเงิน (ซึ่งแนบมาพร้อมใบตราสาร)

การจ่ายคืนเงินต้นของพันธบัตรประเภทนี้จะทยอยจ่ายคืนเงินต้นตามระยะเวลา จำนวนครั้ง และจำนวนเงิน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือประกาศการจำหน่ายพันธบัตรแต่ละรุ่น 

กลับ