พันธบัตรและตราสารหนี้

  •  

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานพันธบัตรและตราสารหนี้

งานจำหน่าย

งานประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ
(e-Bidding)
งานแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ภาครัฐ
(Bond Switching)
งานจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
 

โทรศัพท์: 02-283-6345
Email: bondmgt@bot.or.th

งานการเงิน

งานจ่ายดอกเบี้ย
งานไถ่ถอนตราสารหนี้
งานหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

โทรศัพท์: 02-283-6343
Email: INT@bot.or.th

งานทะเบียน

งานทะเบียนประวัติ
งานคำร้อง
งานเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
 

โทรศัพท์: 02-283-6344
Email: PBD-BOND-SVT@bot.or.th

ธนาคารแห่งประเทศไทย Call Center

โทร. 1213  

สถานที่ติดต่อ

     ส่วนพันธบัตร ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

     273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กท. 10200


เวลาเปิดให้บริการ

     เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)