​ขอใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอให้ออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจาก สูญหาย หรือชำรุด

1. แบบพิมพ์

 

คำร้อง ดาวน์โหลด

 

2. เอกสารประกอบ

 

เอกสารแสดงตัว
กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม


**กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล**

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ธปท.

3) สมัครบริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเตอร์เน็ตจาก WebSite

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเวลาย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่ปีที่ยื่นคำร้อง

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213