​ขอออกตราสาร​​หนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหายหรือชำรุด

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอให้ออกตราสารหนี้ฉบับใหม่ เนื่องจากฉบับเดิมสูญหาย หรือชำรุด

1. แบบพิมพ์

 

คำร้อง ดาวน์โหลด

 

2. เอกสารประกอบ

 

ขอออกใบตราสารหนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย
1) รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย (ใบแจ้งความ) ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงนามรับรอง ซึ่งระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ รุ่นพันธบัตร เลขที่ต้น เลขที่ท้าย และราคาที่ตราไว้
2) เอกสารแสดงตัว
กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม 


ขอออกตราสารหนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่ชำรุด
1) ใบตราสารหนี้ที่ชำรุด
2) เอกสารแสดงตัว
กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม


**กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล**

 

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

1) 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา

2) 100 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

3) ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ธปท.

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไม่มี

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213