​แจ้งอายัดและถอนอายัดตราสารหนี้

         การแจ้งอายัดและถอนอายัดจะทำได้เฉพาะหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี ปปช. ปปง. ปปฟ. ฯ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะมีหนังสือถึง ธปท. ขออายัดเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้  ธปท. จะบันทึกการอายัดไว้และมีหนังสือตอบรับการอายัดให้หน่วยงานที่แจ้งอายัดทราบ จนกว่าผู้แจ้งอายัดจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
        ในปัจจุบัน กรมบังคับคดีมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนตราสารหนี้ กับ ธปท. ในการรับส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ 

รายการรายละเอียด
 

1. แบบพิมพ์

 

ไม่มี

 

2. ค่าธรรมเนียม

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

3. วิธีดำเนินการ

 

ส่งหนังสือไปยัง ธปท.

 

4. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213