​ขอหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้หรือการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์  มีความประสงค์ให้ ธปท. ออกหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้ หรือการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้​

1. แบบพิมพ์

 

คำร้อง ดาวน์โหลด

 

 

2. เอกสารประกอบ

 

เอกสารแสดงตัว
กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม


**กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล**

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

1) 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา

2) 100 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

3) ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ธปท.

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรณีขอหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ เพื่อนำไปแสดงต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้เขียนชื่อ ชื่อสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง พร้อมระบุสกุลเงินและจำนวนฉบับของหนังสือรับรองฯ ที่ต้องการมาด้วย

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213