คำถาม-คำตอบ

การฝาก/ถอนตราสารหนี้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ติดต่อสมาชิกผู้ฝากของ TSD ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้ พร้อมทั้งแนบใบตราสาร ที่ ธปท. (ภายในเวลา 15.30 น.) หรือ  TSD (ภายในเวลา 10.00 น.)

* ค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 รายการ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นหนังสือขอฝากตราสารหนี้  พร้อมแนบใบตราสาร ที่ ธปท .เพื่อดำเนินการฝากเข้า RP หรือ ILF หรือ SRS​ แล้วแต่กรณี

* ค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 รายการ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นหนังสือขอถอนตราสารหนี้ ที่ ธปท. เพื่อดำเนินการถอน RP หรือ ILF หรือ SRS แล้วแต่กรณี

* ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ​

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอถอนตราสารหนี้ที่ TSD ภายใน 11.00 น.  

* ค่าธรรมเนียมนิติบุคคล 100 บาท ต่อ 1 รายการ บุคคลธรรมดา 10 บาท