​เพิ่มผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของคนไร้ความสามารถ​​

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  ผู้อนุบาลต้องยื่นคำขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ขอเพิ่มชื่อในตราสารหนี้ในฐานะเป็นผู้อนุบาล

1. แบบพิมพ์

 

1) คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลด

 

2) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้อนุบาล (ต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

2. เอกสารประกอบ

 

1) ใบตราสารหนี้
2) คำสั่งศาลให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้อนุบาล
3) บัตรประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้อนุบาล
4) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

1) กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  ผู้พิทักษ์ยื่นคำร้องเพื่อจัดทำบัตรตัวอย่างลายมือชื่อเพิ่มเติม

2) คนเสมือนไร้ความสามารถทำธุรกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213