เปลี่ยนผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์​

ใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้จัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์ แจ้งความประสงค์ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองหรือผู้จัดการตราสารหนี้แทน  หรือเปลี่ยนเนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้จัดการถึงแก่กรรม

1. แบบพิมพ์

 

1) คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลด

2) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ปกครองหรือผู้จัดการ (ต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 

2. เอกสารประกอบ

 

1) ใบตราสารหนี้
2) สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้คนใหม่
4) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้คนเดิม หรือ ใบมรณบัตร กรณีผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้คนเดิมเสียชีวิต หรือ คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์ กรณีบิดาและมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิตทั้งคู่
5) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรณีเปลี่ยนผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์จากผู้จัดการเป็นผู้ปกครอง เนื่องจากผู้จัดการถึงแก่กรรม

1) ให้บิดาและมารดาเป็นผู้ปกครองทั้งคู่ ยกเว้น คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมหรือหย่า

2) กรณีให้บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปกครอง ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งลงชื่อร่วมในคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ด้วย

3) กรณีผู้เยาว์มีอายุครบ15 ปี ให้ผู้เยาว์ลงชื่อในคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213