แจ้งบรรลุนิติภาวะ​​​

ใช้ในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ บรรลุนิติภาวะแล้ว ​

1. แบบพิมพ์

 

1) คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลด

2) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 

2. เอกสารประกอบ

 

1) ใบตราสารหนี้
2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
3) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก

 

 

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไม่มี

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213