เปลี่ยนชื่อในตราสารหนี้

ใช้ในกรณีที่บุคคลธรรมดาประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือคำนำหน้า  หรือกรณีนิติบุคคลที่ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลให้ตรงกับที่ได้แจ้งเปลี่ยนกับทางราชการ​

1. แบบพิมพ์

 

1) คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลด

2) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน) 

 

2. เอกสารประกอบ

 

1) ใบตราสารหนี้
2) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลของทางราชการ
4) เอกสารแสดงตัว
กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม

**กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล**

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

1) 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา

2) 100 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

3) ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ธปท. (เฉพาะกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล)

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไม่มี

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213