งานทะเบียนประวัติ

กรณีติดต่อด้วยตนเอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ พร้อมเอกสารแสดงตัว
-บุคคลธรรมดา ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือกรรมสิทธิ์
-นิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทนหรือส่งทางไปรษณีย์
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งคำขอฯ หรือหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตัวตามข้างต้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงและมีหนังสือแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบ

เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้องแล้ว ธปท. จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงและมีหนังสือแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบ

กรณีติดต่อด้วยตนเอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ พร้อมเอกสารแสดงตัว
-บุคคลธรรมดา ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือกรรมสิทธิ์
-นิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม
-สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ต้องการเปลี่ยน

กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทนหรือส่งทางไปรษณีย์
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งคำขอฯ หรือหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตัวและสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากตามข้างต้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนบัญชีและมีหนังสือแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบ

กรณีติดต่อด้วยตนเอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ หรือหนังสือแจ้งแก้ไข แนบตราสารหนี้ฉบับที่พิมพ์ผิด พร้อมเอกสารแสดงตัว
-บุคคลธรรมดา ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือกรรมสิทธิ์
-นิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม สามารถรอรับใบตราสารหนี้ที่แก้ไขแล้วได้

กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งคำขอฯ หรือทำหนังสือแจ้งแก้ไข แนบตราสารหนี้ฉบับที่พิมพ์ผิด พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตัวตามข้างต้น ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกับผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน

เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้อง จะดำเนินการแก้ไขชื่อและส่งตราสารหนี้คืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประมาณ 10 วันทำการ

กรณีติดต่อด้วยตนเอง

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ แนบตราสารหนี้ หลักฐานของทางราชการที่เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล/สถานะ  พร้อมเอกสารแสดงตัว บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปลี่ยนชื่อแล้ว พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อใหม่ สามารถรอรับใบตราสารหนี้ที่แก้ไขแล้วได้

กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งคำขอฯ หรือทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง ที่ลงนามทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่ แนบตราสารหนี้ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตัวตามข้างต้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกับผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน และตัวอย่างลายมือชื่อใหม่ซึ่งรับรองโดยผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน 

เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ และสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง และส่งคืนใบตราสารหนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประมาณ 10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ

กรณีติดต่อด้วยตนเอง

บิดาและมารดายื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ แนบตราสารหนี้ พร้อมเอกสารแสดงตัว บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของบิดา/มารดา/ผู้เยาว์ และ ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของผู้เยาว์ ให้มารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองคนใหม่ทำตัวอย่างลายมือชื่อ สามารถรอรับใบตราสารได้

กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

บิดาและมารดาส่งคำขอฯ แนบตราสารหนี้ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตัวตามข้างต้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกับผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน และตัวอย่างลายมือชื่อมารดาซึ่งรับรองโดยผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อและสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ปกครองและส่งตราสารหนี้คืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประมาณ 10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ

กรณีติดต่อด้วยตนเอง

บิดาและมารดายื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ แนบตราสารหนี้ พร้อมเอกสารแสดงตัว บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของบิดา/มารดา/ผู้เยาว์ และ ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของผู้เยาว์ ให้มารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองคนใหม่ทำตัวอย่างลายมือชื่อ สามารถรอรับใบตราสารได้

กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

บิดาและมารดาส่งคำขอฯ แนบตราสารหนี้ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตัวตามข้างต้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกับผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน และตัวอย่างลายมือชื่อมารดาซึ่งรับรองโดยผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อและสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ปกครองและส่งตราสารหนี้คืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประมาณ 10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ

1) กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม บิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่จะเป็นผู้ปกครองแทน

2) กรณีที่ทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้ปกครอง

3) กรณีที่ผู้จัดการถึงแก่กรรม บิดาและมารดาจะเป็นผู้ปกครองแทน  

กรณีติดต่อด้วยตนเอง

1) ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะยื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ หรือหนังสือแจ้งบรรลุนิติภาวะ  แนบตราสารหนี้ เอกสารแสดงตัวบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมทำตัวอย่างลายมือชื่อสามารถรอรับใบตราสารได้

กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

ส่งคำขอฯ หรือทำหนังสือแจ้งบรรลุนิติภาวะ แนบตราสารหนี้ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตัวตามข้างต้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกับผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน และตัวอย่างลายมือชื่อซึ่งรับรองโดยผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อและสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงและส่งตราสารหนี้คืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประมาณ 10 วันทำการ

2) ผู้ปกครอง/ผู้จัดการ แจ้งบรรลุนิติภาวะแทนผู้เยาว์ได้ในกรณีผู้เยาว์เคยให้ตัวอย่างลายมือชื่อกับ ธปท. แล้ว โดยยื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ หรือทำหนังสือแจ้งบรรลุนิติภาวะ แนบตราสารหนี้ พร้อมเอกสารแสดงตัวบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้เยาว์/ผู้ปกครอง/ผู้จัดการ และทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน แนบตราสารหนี้ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตัวตามข้างต้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกับผู้มีอำนาจของธนาคารตัวแทน เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อและสำเนาเอกสารแสดงตัวถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงและส่งตราสารหนี้คืนทางไปรษณียลงทะเบียน ประมาณ 10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ

ผู้ปกครอง/ผู้จัดการแจ้งบรรลุนิติภาวะแทนผู้เยาว์ที่อยู่ต่างประเทศได้ โดยยื่นคำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ หรือหนังสือแจ้งบรรลุนิติภาวะ แนบตราสารหนี้ เอกสารแสดงตัวบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้เยาว์/  ผู้ปกครอง/ผู้จัดการ และทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของผู้เยาว์ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และกระทรวงการต่างประเทศ รับรอง (กรณีผู้เยาว์ไม่เคยให้ตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท.)

ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท. หรือติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน ค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ

1) ตราสารหนี้ที่ระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม โดยใช้คำเชื่อม "และ" เมื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรต้องลงลายมือชื่อร่วมกันทุกกรณี

2) ตราสารหนี้ที่ระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม โดยใช้คำเชื่อม"และ/หรือ"  เมื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน  ยกเว้น  กรณีพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน  คนใดคนหนึ่งสามารถลงนามไถ่ถอนได้