คำถามที่พบบ่อย : การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

กลับ

การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์สามารถซื้อได้จากตลาดแรกและตลาดรอง ดังนี้

 

1) ตลาดแรก หมายถึง ตลาดที่ผู้ออกตราสารหนี้ขายตราสารหนี้ให้แก่นักลงทุนเป็นครั้งแรก  สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อรายย่อยนั้น  กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดธนาคารตัวแทนจำหน่ายในแต่ละครั้ง

 

2) ตลาดรอง หมายถึง ตลาดที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำการซื้อขายพันธบัตรหลังจากที่ได้มีการซื้อขายในตลาดแรกเรียบร้อยแล้ว โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์  

ธปท. จะให้ธนาคารที่เป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรมารับมอบใบพันธบัตรเพื่อแจกจ่ายต่อให้ผู้ซื้อโดยเร็ว  ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หากผู้ซื้อยังไม่ได้รับใบพันธบัตร สามารถติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรุ่นนั้น ๆ  

เนื่องจาก ธปท. มีสำนักงานทั่วประเทศเพียง 4 แห่ง การให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีสาขาจำนวนมากเป็นตัวแทนจำหน่าย เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไกล อีกทั้งยังเป็นการกระจายการจำหน่ายได้แพร่หลายทั่วประเทศ  

ชื่อและชื่อสกุลที่ปรากฏในใบพันธบัตรออมทรัพย์เป็นไปตามข้อมูลที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายส่งให้ ธปท. ดังนั้นผู้ซื้อต้องตรวจสอบความถูกต้องหลังจากได้รับใบพันธบัตร หากชื่อและชื่อสกุลไม่ถูกต้อง ขอให้กรอกชื่อและชื่อสกุลที่ถูกต้องลงในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับใบพันธบัตร และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ส่งไปยัง ธปท.  หรือ ส่งผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย  เพื่อให้ ธปท. ดำเนินการแก้ไขต่อไป  

1) ผู้ออกตราสารหนี้จะประกาศผลการกำหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์แต่ละรุ่นตามวันที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

2) หลังจากผู้ออกตราสารหนี้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแล้ว สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ธปท.

<<คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม>>

ผู้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคง นอกจากนั้นกระทรวงการคลังยังค้ำประกันพันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  และมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ จึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับต้นเงินคืน  

1) อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตรออมทรัพย์ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือพันธบัตรออมทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กำหนดไว้บนหน้าพันธบัตรออมทรัพย์ตลอดอายุพันธบัตร

2) ในกรณีที่นำพันธบัตรออมทรัพย์ไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับต้นเงินคืนไม่เท่ากับราคาตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ  

- คณะบุคคลไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากไม่มีสถานภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะซื้อได้

- กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไม่สามารถซื้อได้

รับหลักฐานการรับคำเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพย์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย  เช่น  สำเนาคำเสนอขอซื้อพันธบัตร  ท่อนล่างของสำเนาคำเสนอขอซื้อพันธบัตร  ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อซื้อพันธบัตร  เป็นต้น

ได้ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะช่วยเขียนให้ ถ้าลงลายมือชื่อไม่เป็นจะให้พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย และมีพยานรับรอง 2 คน  โดยรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือใด  ของใคร  

ไม่ต้องให้ความยินยอม  

กลับ