แบบพิมพ์ด้านตราสารหนี้

การประมูลตราสารหนี้

 • แบบเสนอประมูลตราสารหนี้ (CB)

 • แบบเสนอซื้อตราสารหนี้ (NCB)

 • แบบเสนอซื้อตราสารหนี้เพิ่มเติม (PAO)

 • แบบเสนอซื้อตราสารหนี้เพิ่มเติม (Greenshoe Option)

 • การขอใช้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

 • แบบแจ้งข้อมูลบัญชีตราสารหนี้และการรับมอบตราสารหนี้ที่ได้รับจัดสรรจากการประมูลตราสารหนี้ฯ

 • หนังสือมอบอำนาจการส่งหนังสือยืนยันรายการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้

 • BS-01 หนังสือแสดงความตกลง

 • BS-02 หนังสือมอบอำนาจ

 • BS-03 หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ

 • BS-04 หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

 • BS-05 หนังสือแจ้งข้อมูลบัญชีตราสารหนี้และเงินฝาก

 • BS-06 หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน

 • BS-07 หนังสือขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้

การเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ/กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

 • คำขอ จดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ

 • คำร้อง

 • คำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล)

 • หนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

 • หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (กรณีบันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

 • หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้ให้หลักประกัน)

 • หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (กรณีไม่บันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

 • หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้รับหลักประกัน)

 • หนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้

 • หนังสือส่งมอบตราสารหนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ-กรณีนิติบุคคล

 • ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ (กรณีนิติบุคคล)

 • หนังสือนำส่งตัวอย่างลายมือชื่อ (กรณีนิติบุคคล)

 • คำขอรับคืนเงินต้นตราสารหนี้ระยะสั้นแบบไม่มีดอกเบี้ย

 • ตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร (บุคคลธรรมดา)

การทำธุรกรรมกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD)

 • แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้

 • แบบคำขอออกใบตราสาร

 • หนังสือขอฝาก ILF

 • หนังสือขอถอน ILF

 • หนังสือขอฝาก RP

 • หนังสือขอถอน RP

 • หนังสือขอฝาก SRS

 • หนังสือขอถอน SRS

การไถ่ถอนตราสารหนี้

 • คำขอรับคืนเงินต้นตราสารหนี้ระยะสั้นแบบไม่มีดอกเบี้ย