การฝากตราสารหนี้กับ TSD

 

​​นิยาม

 

การที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ชนิดมีใบตราสาร (Scrip) มีความประสงค์จะเปลี่ยนการถือกรรมสิทธิ์เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยฝากตราสารหนี้ไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository : TSD)


 

การดำเนินการ

 

1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ติดต่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (Custodian) เพื่อขอเปิดบัญชีตราสารหนี้

2. ยื่นเอกสารการขอฝากตราสารหนี้ พร้อมแนบใบตราสารหนี้ ให้กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ฯ 

3. ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลตราสารหนี้ โดยติดต่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ฯ ที่ตนเปิดบัญชีตราสารหนี้ไว้


 

ค่าธรรมเนียม

 

​1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ฯ

​2. สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ ธปท. ในอัตรา 10 บาท ต่อ 1 รายการ (เฉพาะกรณีฝากผ่าน ธปท.)

 

 

 

 

การถอนตราสารหนี้จาก TSD

 

นิยาม

 

การที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless) และฝากไว้กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) มีความประสงค์จะขอออกเป็นใบตราสาร (Scrip) ไว้ครอบครอง

 

 

การดำเนินการ

 

1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ติดต่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้ (Custodian) เพื่อขอออกใบตราสาร

2. ยื่นเอกสาร "แบบคำขอออกใบตราสาร" ต่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ฯ

3. สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ฯ ยื่นเอกสารแก่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ  และส่งต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อทำการออกใบตราสาร

 

 

ค่าธรรมเนียม

 

1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เสียค่าธรรมเนียมให้กับ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ฯ

2. สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ฯ ชำระค่าธรรมเนียมให้ ธปท. ในอัตราฉบับละ 20 บาท (กรณีบุคคลธรรมดา)  และ 100 บาท (กรณีนิติบุคคล)​

 

 

Download แบบพิมพ์

  • แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้ (การฝากกับ TSD)

  • แบบคำขอออกใบตราสาร (การถอนจาก TSD)

ติดต่อสอบถาม

งานบริการพันธบัตร

02-283-6344, 02-283-6470

PBD-BOND-SVT@bot.or.th