บริการด้านการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น

การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยพันธบัตร

ติดต่อขอรับใบแทน

ธปท. ได้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยพันธบัตร ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกรายแล้ว หากยังไม่ได้รับเอกสารสามารถติดต่อขอรับใบแทนได้ที่

1. โทรศัพท์ : Call Center 1213

2. อีเมล (INT@BOT.OR.TH) หรือ ส่งไปรษณีย์ (ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200) โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

   2.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
   2.2) แจ้งความประสงค์ว่าต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของงวดวันที่ใด
   2.3) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
   2.4) กรณีให้ผู้อื่นขอรับแทน โปรดระบุข้อความว่ามอบอำนาจให้ใครเป็นผู้รับแทน พร้อมลงนามกำกับ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

3. Download ผ่านบริการข้อมูลพันธบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (RG Internet) โดยสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ทาง BOT SecureNet

4. ขอรับด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ ธปท. ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 16.30 น. ทุกวันทำการ

image