1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ - สำหรับผู้ออกตราสารหนี้

 • 1.1 แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ สำหรับผู้ออกตราสารหนี้ Bond Registration

 • 1.2 แบบฟอร์มการสร้างข้อมูลตราสารหนี้

 • 1.3 แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลตราสารหนี้

 • 1.4 แบบฟอร์มการยกเลิกข้อมูลตราสารหนี้

 • 1.5 แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลอัตราดอกเบี้ย

 • 1.6 คู่มือการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้

2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ - สำหรับสมาคมผู้ออกตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)

 • 2.1 แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ThaiBMA และ TSD

 • 2.2 คู่มือ Bond Registration API ระหว่าง ThaiBMA และ ธปท

 • 2.3 คู่มือ Re-Open API ระหว่าง ThaiBMA และ ธปท

 • 2.4 คู่มือ BondProfile_XML_Schema ระหว่าง TSD และ ธปท

 • 2.5 คู่มือ ISIN_REST_API ระหว่าง TSD และ ธปท

3. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ - แผนฉุกเฉินการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ (Business Continuity Plan for Bond Registration)

 • 3.1 แผนฉุกเฉินการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ (Business Continuity Plan for Bond Registration)

 • 3.2 คู่มือ Bond Registration API ระหว่าง ThaiBMA และ ธปท.

 • 3.3 คู่มือ Re-Open API ระหว่าง ThaiBMA และ ธปท

 • 3.4 คู่มือ BondProfile_XML_Schema ระหว่าง TSD และ ธปท

 • 3.5 คู่มือ ISIN_REST_API ระหว่าง TSD และ ธปท

4. เอกสารประกอบการประชุม

 • 4.1 เอกสารประกอบการชี้แจงแผนงาน Bond Registration 15 พ.ย. 65

 • 4.2 บันทึกการประชุมชี้แจงแผนงาน Bond Registration 15 พ.ย. 65

 • 4.3 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมการเริ่มใช้งาน (Go-live) ระบบการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ 1 มี.ค. 66

 • 4.4 บันทึกประชุมเพื่อเตรียมการเริ่มใช้งาน (Go-live) ระบบการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ 1 มี.ค. 66