การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยพันธบัตร

ธปท. ได้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยพันธบัตร ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกรายแล้ว หากยังไม่ได้รับเอกสารสามารถติดต่อขอรับใบแทนได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1. โทรศัพท์

ติดต่อ Call Center 1213

2. อีเมล หรือ ส่งไปรษณีย์

o อีเมล : INT@BOT.OR.TH

o นำส่งไปรษณีย์ : 

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200

โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

2.2 แจ้งความประสงค์ว่าต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของงวดวันที่ใด

2.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

2.4 กรณีให้ผู้อื่นขอรับแทน โปรดระบุข้อความว่ามอบอำนาจให้ใครเป็นผู้รับแทน พร้อมลงนามกำกับ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

4. ขอรับด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ ธปท.

ติดต่อ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 16.30 น. ทุกวันทำการ