มุมสมาชิกระบบการชำระเงิน

มุมสมาชิกระบบการชำระเงิน

1.  วัตถุประสงค์

  เพื่อให้มีตัวแทนจากผู้ใช้บริการบาทเนตร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ ธปท. เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  และแก้ไขปัญหาของระบบบาทเนต ตลอดจนกำหนดระเบียบ มาตรการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.  องค์ประกอบของคณะทำงาน   

  2.1 ตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทย จำนวน 5 ธนาคาร

  2.2 ตัวแทนจากสมาคมธนาคารต่างชาติ จำนวน 4 ธนาคาร

  2.3 ตัวแทนจากสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ จำนวน 1 ธนาคาร

  2.4 ตัวแทนจาก Clearing House จำนวน 1 สถาบัน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

  2.5 ตัวแทนจากผู้ให้บริการชำระเงินรายย่อย จำนวน 1 สถาบัน (บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด)

3.  บทบาทและหน้าที่

  3.1 ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบบาทเนต รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หรือเทคโนโลยี เป็นต้น

  3.2 ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดหรือปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ มาตรฐาน มาตรการจัดการความเสี่ยง และมาตรการอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานในระบบบาทเนตเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการบาทเนต สามารถปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  3.3. ร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการใช้บริการระบบบาทเนต

4. กำหนดระยะเวลาการประชุม

  เมื่อมีความจำเป็น

เอกสารประกอบการทดสอบ IWT
1. แนวทางการทดสอบ IWT SWIFT Standards Release 2020 
2. เอกสารการทดสอบ IWT.zip 
เอกสารการประชุมผู้ใช้บริการบาทเนต
เอกสารการประชุมชี้แจงผู้ใช้บริการบาทเนต ครั้งที่ 2/66 วันที่ 24 ก.พ. 66 
บันทึกการประชุม BAHTNET ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 ก.พ. 66 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผู้ใช้บริการ BAHTNET ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 ม.ค. 66 
บันทึกการประชุม BAHTNET ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 ม.ค. 66 

 

เอกสารการประชุมผู้ใช้บริการบาทเนต

1. เอกสารการประชุมชี้แจงผู้ใช้บริการบาทเนต ครั้งที่ 2/66 วันที่ 24 ก.พ. 66

2. บันทึกการประชุม BAHTNET ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 ก.พ. 66

3. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผู้ใช้บริการ BAHTNET ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 ม.ค. 66

4. บันทึกการประชุม BAHTNET ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 ม.ค. 66

เอกสารการประชุมผู้ใช้บริการบาทเนต

  • เอกสารการประชุมชี้แจงผู้ใช้บริการบาทเนต ครั้งที่ 2/66 วันที่ 24 ก.พ. 66

  • บันทึกการประชุม BAHTNET ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 ก.พ. 66

หัวข้อเอกสาร

- บันทึกการประชุม BAHTNET ISO 20022 Project Reflection ณ วันที่ 30 ก.ย. 65

 

- บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 8 มี.ค. 65

 

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 8 มี.ค. 65

 

- บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 24 ม.ค. 65

 

- บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 12 พ.ค. 65

 

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 24 ม.ค. 65

 

- บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 15 ต.ค. 64

 

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 15 ต.ค. 64

 

- เอกสารการประชุมชี้แจง BAHTNET ISO 20022 Message Specification v1.3 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2564

 

- เอกสารการประชุมชี้แจง BAHTNET ISO 20022 Message Specification v1.2 ณ วันที่ 24 มี.ค. 2564หัวข้อเอกสาร

1) หนังสือเวียน นำส่งพิธีปฏิบัติการแจ้งผลการนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าผู้รับโอน

 

2) พิธีปฏิบัติ การแจ้งผลการนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าผู้รับโอนผ่านระบบบาทเนต

 

หัวข้อเอกสาร

1) หนังสือเวียน เรื่อง Deployment Plan และพิธีปฏิบัติการใช้งาน BN Status Tracking

 

2) คู่มือ BOT API สำหรับ Partner v1.05

 

3) คู่มือการกำหนดสิทธิใน BOT-Rights

 

4) คู่มือการเตรียมใช้งาน BOT-Authen สำหรับ BAHTNET API

 

5) คู่มือการใช้งาน BOT-Authen

 

6) คู่มือการใช้งานหน้าจอ Status Tracking

 

7) แบบฟอร์ม API-01

 

หัวข้อเอกสาร

1) ขอความร่วมมือเตรียมการทดสอบ IWT และการ Go-Live ของแผนงาน BAHTNET API ในส่วนของ Status Tracking (ที่ ฝชพ. (ว.) 16/2563)

 

2) แผนทดสอบ IWT และ Go-live BN Status Tracking

 

3) BAHTNET_API_IWT_Release_Note

 

4) ขั้นตอนการลงทะเบียนใน BOT_Authen (IWT)

 

5) Test Script: IWT Connection Test

 

6) Test Scenario BN API IWT_v1.2

 

7) Test Scenario Status Tracking BN Web IWT_v1.2

 

หัวข้อเอกสาร

1) แผนงานโครงการ BAHTNET API

 

2) BAHTNET Status Tracking Specification v1.5

 

3) BAHTNET Web Upload Layout

 

4) ติดตั้ง SSL Certificate BAHTNET API (26/01/2023)

 

5) BAHTNET Status Tracking Specification v1.4 (for ISO 20022)

 

6) BAHTNET Status Tracking Specification v1.3.3