ติดต่อชมรมอดีตพนักงาน

คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 - 2564 

ณ สำนักงาน ซอพ.ธปท. 

ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น.

ชั้น 1 อาคารนันทนาการและกีฬา

 

 

 วันชื่อ - นามสกุลมือถือโทรศัพท์
จันทร์นางสาวศิริกุล สิงหเสนี08-1820-45870-2422-1357
 นางสาวกาญจนา ภิญโญวิทยะกูล08-1382-87680-2393-5662
อังคารนางฉวี เพชรดี08-1519-55650-2885-8558
 นางนวลศรี วัณโณ08-1431-33900-2412-2033
พุธนางพาณี ตรงคมาลี08-7083-02820-2413-3365
 นางทิพย์นภา สุมาลย์กันต์08-1830-68800-2589-3238
พฤหัสบดีนางเพ็ญศรี แสงทอง08-1329-31850-2807-3947
 นางสาวประภาศรี จารุพัฒน์08-6882-66090-2585-9801
ศุกร์นางอารีพันธ์ กิจพาณิชย์08-5088-18950-2538-9336
 นางวีรวรรณ เกียรติ์ภราดร08-5046-84120-2588-3009
ทุกวันนางสมศรี ภาสบุตร08-1889-29020-2448-6758
 นางสาวภรภัทร สิงหเสนี06-1969-96560-2422-1357

ชมรมอดีตพนักงาน

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

อาคารนันทนาการและกีฬา อาคาร B ชั้น 1

โทรศัพท์ : 0-2283-6240
โทรสาร :  0-2283-6204
E-mail : botfec_ho@bot.or.th
Facebook ชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย​