หยุดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบเบิกค่ารักษาสำหรับอดีตพนักงาน

เรื่อง หยุดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบเบิกค่ารักษาสำหรับอดีตพนักงาน

1. ระบบปิดตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 67 เวลา 20.00 น. จะเปิดให้บริการในวันที่ 22 มี.ค. 67 

2. กรณีต้องการเบิกค่ารักษาฯ เร่งด่วน ท่านยังคงสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้โดยกรอกแบบฟอร์มใบเบิกที่เป็นกระดาษ ซึ่งได้เตรียมไว้ให้ ณ จุดรับเอกสารใบเบิกค่ารักษาฯ พร้อมแนบ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ ใบรายละเอียดรายการยาฯ โดยท่านสามารถส่งเอกสารให้ "ทีมค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ ฝบช." ทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารด้วยตนเองตามจุดรับเอกสาร ดังนี้

1. อาคาร 2 ชั้น 1

2. อาคาร 5 ห้องพยาบาล

3. อาคาร 7 ชั้น 1 ใกล้ สอ.ธปท.   

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-283-5398 / 02-283-5273