​เศรษฐกิจจีนฟุบ ฉุดราคายางและเศรษฐกิจใต้

นายถนัด ตันสกุล

นับจากปลายปี 2555 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP’s Growth) ของจีน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 เติบโตเพียงร้อยละ 7.5 ขยายตัวต่ำสุดตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ส่งผลให้การส่งออกยาง(1) ไปจีนของไทยในเดือนมิถุนายน 2556 มีปริมาณส่งออกลดลงเป็นเดือนแรกของปี 2556 โดยลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4 จึงนำมาสู่คำถามว่า เมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอลง จะส่งผลกระทบต่อราคายางและเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคใต้หรือไม่ อย่างไร

จีนเป็นผู้บริโภคยางอันดับ 1ของโลก จากข้อมูลของ International Rubber Study Group (IRSG) ในปี 2555 จีนบริโภคยางสูงถึง 3,853 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ของการบริโภคยางโลก ขณะที่มีผลผลิตภายในประเทศเพียง 795 พันตัน มีการนำเข้ายางสูงถึง 3,176 พันตัน (เป็นสต็อกประมาณ 118 พันตัน) โดยเป็นการนำเข้ายางจาก 4 ประเทศหลัก คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 49.3 24.1 16.6 และ 7.7 ของ การนำเข้ายางของจีน ตามลำดับ


ด้านการส่งออกยางของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีการส่งออกยางเป็นจำนวน 1,942.9 พันตัน เป็นการส่งออกไปจีนถึง 1,023.8 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 52.7 ของปริมาณการส่งออกยางเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 33.9 ดังนั้นจีนจึงเป็นตลาดส่งออกยางพาราหลักที่สำคัญที่สุดของไทย

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคายาง นอกเหนือจากเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันดิบ ปริมาณผลผลิตและสต็อกยางโลกแล้ว ภาวะเศรษฐกิจจีนก็มีผลต่อการขึ้นลงของราคายางด้วยเช่นกัน จากรูปจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาราคายางมีทิศทางตามภาวะเศรษฐกิจจีน เมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอลงย่อมส่งผลให้ราคายางมีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน โดยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ราคายางลดลงถึงร้อยละ 21.9

ราคายางที่ลดลงย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจภาคใต้ที่มีสัดส่วนภาคเกษตรกรรมถึงร้อยละ 35.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ โดยยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งนี้ตามการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลผลิตยางปี 2556 มีจำนวน 3,863.0 พันตัน เป็นผลผลิตของภาคใต้ถึง 2,772.3 พันตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.8 ของผลผลิตยางรวม มูลค่าของผลผลิตยางคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 25.4 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของเศรษฐกิจภาคใต้ (GRP)

ดังนั้นราคายางที่ลดลง จึงเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจภาคใต้ในครึ่งปีนี้ชะลอลง เนื่องจากทำให้รายได้เกษตรกรและมูลค่าการส่งออกลดลง ส่งผลให้การบริโภคชะลอลง จะเห็นได้จากยอดการจำหน่ายรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกส่วนบุคคลลดลงต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ลดลงร้อยละ 10.6 และ 1.7 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจจีนจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง จากการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน แต่นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ก็ได้ยืนยันว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจีนจะต้องไม่ลดลงไปอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 7 ซึ่งถือเป็นระดับการขยายตัวต่ำสุดเท่าที่จะยอมรับได้ สอดคล้องกับความเห็นของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของไทยที่เชื่อมั่นว่า ยังสามารถส่งออกไปจีนได้ เนื่องจากตลาดรถยนต์และยางล้อรถยนต์ในจีนยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า จีนจะยังคงนำเข้ายางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ราคายางทั้งปี 2556 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 75 - 85 บาทต่อกิโลกรัม และส่งผลให้เศรษฐกิจภาคใต้ในปี 2556 จะยังคงขยายตัวต่อไปได้

------------------------------------------
1) ยาง หมายถึง ยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย