​โครงการประกันค่าเงิน: ตัวช่วย SMEs ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นางสาวธนันธร มหาพรประจักษ์ ฝ่ายนโยบายการเงิน