​การชำระเงินด้วย QR code:ทางเลือกใหม่ของการชำระเงินในการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

ระบบพร้อมเพย์เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินรายย่อยที่สำคัญของไทย เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2559 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นสังคมดิจิทัลเนื่องจากได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งาน จากบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีค่าธรรมเนียมจูงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ประชาชนปรับพฤติกรรมมาทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นมาก ล่าสุดปลายเดือนธันวาคม 2564 ยอดลงทะเบียนการใช้พร้อมเพย์สูงถึง 68 ล้านเลขหมาย และมีปริมาณธุรกรรมสูงสุดถึง 42 กว่าล้านรายการต่อวัน

qr code payment - person paying with mobile phone

Thai QR code เป็นมาตรฐานด้านการชำระเงินของไทยภายใต้ระบบพร้อมเพย์ที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้กับประชาชนและร้านค้าเป็นอย่างมาก โดยประชาชนสามารถใช้เพียงแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการทางการเงินบนมือถือสแกน QR code ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าได้ รองรับวิธีการชำระเงินได้หลากหลาย ทั้งการชำระเงินจากบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ e-wallet ปลายเดือนธันวาคม 2564 ไทยมีจุดรับชำระด้วย Thai QR code ทั้ง ณ ร้านค้าและช่องทางออนไลน์สูงถึง 7 ล้านกว่าจุด

ความสำเร็จของบริการชำระเงินด้วย Thai QR code ในประเทศ ทำให้มีการประยุกต์ต่อยอดไปสู่บริการชำระเงินด้วย QR code กับต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Payment Connectivity ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้ผลักดันการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินร่วมกัน เพื่อให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคมีความสะดวก ปลอดภัย ต้นทุนต่ำลง และส่งผลต่อการลดการใช้เงินสดในระยะต่อไป ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคด้วย

การชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR code นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องแลกเงินและพกพาเงินสดจำนวนมากเช่นที่ผ่านมา ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยและเกิดการสูญหายได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการชำระเงินของนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้าถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ด้วย นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ร้านค้าไทยสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากการเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินจากลูกค้าชาวต่างชาติ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียมการชำระเงินเมื่อเทียบกับการรับชำระเงินด้วยบัตรอีกด้วย

การชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR code สะดวกด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ปัจจุบันประเทศไทยได้ขยายบริการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR code ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จึงนับได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR code เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค


การให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR code ในช่วงแรก จะมีธนาคารหลักนำร่องในการให้บริการกับแต่ละประเทศ และจะมีธนาคารอื่น ๆ ทยอยให้บริการเพิ่มเติมในระยะต่อไป ลูกค้าสามารถสอบถามการให้บริการดังกล่าวจากธนาคารได้

ธปท. ธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ สมาคมธนาคาร ผู้ให้บริการทางการเงิน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะยังคงร่วมกันผลักดันและขยายการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR code ไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนต่อไป รวมทั้งจะต่อยอดไปสู่บริการโอนเงินระหว่างประเทศด้วย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน เช่น นักท่องเที่ยว ผู้ใช้แรงงาน และภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม


ผู้เขียน :
พิชญา ฤกษ์สัจจนนท์
ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

คอลัมน์ Young Economist นสพ. ฐานเศรษฐกิจ
ฉบับวันที่ 15 ม.ค. 2565บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย