​ในวิกฤติ ยังมีโอกาส: e-Business ทางรอดของธุรกิจ SME ในยุคดิจิทัล

นางสาวฐิตินันทน์ ฐิตะฐานฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน