​ความท้าทายของกรอบนโยบายการเงินไทยในโลกที่เปลี่ยนไป