​สถาบันการเงินเฉพาะกิจกับภารกิจการกระจายโอกาสทางการเงินให้ทั่วถึง (ตอนที่ 1)