โมเดลความร่วมมือที่ต้องเร่งผลักดัน เพื่อแก้วิกฤตหมอกควันภาคเหนือ 

ธนพร ตั้งตระกูล l ธนพร ดวงเด่น l ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ l สุจิตร์ แก้วน่าน l พรทิพย์ ติ๊บศรี ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย [Regional Letter ฉบับที่ 3/2563]

01 ม.ค. 2562

Haze 01
Haze 02
Haze 03
Haze 04
Haze 05
Haze 06

 

“บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย”