โควิดทุเลา แรงงานบ้านเฮาสิเฮ็ดเกษตรจังได๋

พิทูร ชมสุข | จิราภรณ์ พินนาพิเชษฐ | เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย [Regional Letter ฉบับที่ 4/2563]

06 ต.ค. 2566

วิกฤติโควิด-19 ทำให้แรงงาน 8.4 ล้านคน ในกลุ่มธุรกิจภาคท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่นๆ มีความเสี่ยงถูกเลิกจ้าง เด็กจบใหม่กว่า 5 แสนคนหางานยาก1/ รวมถึงแรงงานกลับจากต่างประเทศด้วย คนกลุ่มนี้กว่า 40% เป็นแรงงานอีสาน2/สำหรับแรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้ว วิกฤติครั้งนี้จึงรุนแรงกว่าวิกฤติต้มยากุ้งปี 2540 นี่ยังไม่รวมว่า ในช่วงบังคับใช้มาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแรงงานอีสานที่ได้รับผลกระทบเดินทางกลับคืนถิ่นราว 800,000 คน3/ ซึ่งน่าคิดว่า เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย หากแรงงานบางส่วนไม่สามารถกลับไปทำงานเดิมได้อีกแล้ว และตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิด เช่น การทำเกษตรอาชีพหนึ่งที่เคยช่วยดูดซับผลกระทบทางเศรษฐกิจในคราวก่อนได้ “ควรจะเริ่มต้นอย่างไร” จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และสัมภาษณ์ตัวอย่างเกษตรกรจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้เขียนสรุปได้ว่า “การทำเกษตรต้องใช้ระยะเวลา ควรทำด้วยใจรัก โดยอาศัยความเพียรพยายาม และความอดทนเป็นที่ตั้ง ความสาเร็จไม่มีสูตรตายตัว จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับการวางแผน และลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน บนความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน และการปรับตัวของแต่ละคน” ส่วนจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถค้นหาคาตอบได้จากที่นี่ ...

agri after COVID19 01
agri after COVID19 02
agri after COVID19 03
agri after COVID19 04

1/ สภาพัฒน์ (สศช.)

2/ รวบรวม และคำนวณโดยผู้เขียน

3/ รวบรวม และคำนวณโดยผู้เขียน

4/ คำกล่าวของ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร "บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่“

5/ รวบรวม และคำนวณโดยผู้เขียน

6/ บทความ Digital Technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วยฯ)

7/ แม้อีสานจะมีฝนตกมาก แต่ยังมีพื้นที่เกษตรอยู่ในเขตชลประทานเพียง 10% และแหล่งกักเก็บน้าที่มีอยู่ความจุยังน้อยเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ

8/ ผู้เขียนพยายามจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม และสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อนำมาสรุปเป็นตัวอย่างที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้เริ่มต้นทำเกษตรผู้อ่านสามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามความสนใจ และความพร้อมของตนเอง

9/ เว็บไซต์ไทยรัฐ: เด็กโง่จบป.เอก ร้อยล้านเหลือ 2 พัน เปิดใจเทพเกษตร ดร.เกริก มีมุ่งกิจ

 

“บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย”