​พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2562

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น รางวัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน “ธรรมาภิบาล” ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาธรรมาภิบาล และยกมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเป็นการทั่วไป การนำธรรมาภิบาลมาใช้ในธุรกิจนั้น นับเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการที่ธุรกิจจะสามารถเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงและมั่นคงได้จะต้องมีความน่าเชื่อถือ หากองค์กรหรือธุรกิจขาดความน่าเชื่อถือก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้ยาก

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2562 จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันดังกล่าว เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ที่เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ และอุทิศชีวิตให้กับการทำประโยชน์ส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างพร้อมมูล จนกระทั่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) แห่งสหประชาชาติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2558 จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่างให้มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานธรรมาภิบาลต่อไป


รางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2562 นี้ได้แก่ บริษัทกรุงเทพสกรีน จำกัด บริษัทออกแบบและผลิตสติกเกอร์สำหรับพิมพ์โลโก้ และลวดลายต่าง ๆ บนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับพนักงาน มาตรฐานของสินค้า
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “ยึดถือความเป็นธรรม เชื่อมั่นคุณค่าคน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม เข้าถึงวัฒนธรรม” นอกจากนี้ยังมีรางวัลด้านอื่น อาทิ ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ เป็นต้น