​2 คำศัพท์กับการประชุม

ประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562 นี้ ถือเป็นความภูมิใจและโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะแสดงความพร้อม สร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้มาเยือนในทุก ๆ ด้าน จึงมีคำศัพท์น่ารู้มาฝากผู้อ่าน เพื่อพร้อมรับการเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้

Advancing Partnership for Sustainability “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

 

         แนวคิดหลักที่ไทยได้ประกาศจากการรับตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนปี 2019 ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) ‘การก้าวไกล’ (Advancing) หมายถึง ร่วมกันใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อก้าวไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (2) ‘การร่วมมือ ร่วมใจ’ (Partnership) หมายถึง การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และประชาคมโลก เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก (3) ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) หมายถึง การสร้างความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไทยจะเน้นย้ำและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็น ประธานอาเซียน

CMIM หรือ Chiang Mai Initiative Multilateralisation

 

          มาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคีของกลุ่มประเทศ ASEAN+3 ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มอาเซียน และอีก 3 ประเทศเพิ่มเติม คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกป้องกันและให้ความช่วยเหลือทางการเงินในภูมิภาค ในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบปัญหาดุลการชำระเงิน หรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น โดยมีวงเงินรวมทั้งหมด 240 พันล้านดอลลาร์ สรอ.