BOT Go Green

โครงการสีเขียว เพื่อความยั่งยืน

 

 

 

ทุกวันนี้กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Go Green ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วโลกเป็นอย่างมาก นับเป็นเรื่องดีที่องค์กรต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน BOT Get to Know ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอกิจกรรมสีเขียว เพื่อความยั่งยืนที่ ธปท. ได้ดำเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผ่านกิจกรรม BOT Go Green


ประหยัดพลังงานด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

 

ธปท. ได้จัดโครงการ BOT Go Green ขึ้นทุกปี เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการในช่วงแรกเน้นเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงาน แต่ต่อมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหาร และทีมงาน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่เผยแพร่โครงการประหยัดพลังงานจากทีมวิศวกรรม โดยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเลือกใช้เครื่องทำความเย็น (Chiller) แบบ Magnetic ที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 30 การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED และการเลือกใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ธปท. เริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์ มาตั้งแต่ปี 2557 และได้ติดตั้งเพิ่มเติมทุกปี โดยในปี 2562 ได้ติดตั้งเพิ่มอีก 130 kW ที่บริเวณหลังคาอาคารจอดรถทีมยานพาหนะ (30 kW) และที่หลังคาอาคารศูนย์เรียนรู้ ธปท. (100 kW) รวมติดตั้งทั้งสิ้น 283.6 kW ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 150,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี

 


พนักงาน ธปท. ร่วมใส่ใจประหยัดพลังงาน

 

ธปท. รณรงค์ให้พนักงานร่วมใส่ใจประหยัดพลังงาน โดยจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน แบ่งออกเป็น 13 กลุ่มจำแนกตามอาคาร ในแต่ละปีจะมีการกำหนดนโยบายประหยัดพลังงานของแต่ละกลุ่มซึ่งพนักงานนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น การปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในช่วงพักกลางวัน การปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน การนำกระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้ซ้ำ การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์


BOT Go Green ปี 2562

 

ในปีนี้ ธปท. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับหลักการของการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดให้พนักงานเข้าร่วมมากที่สุด อาทิ การแข่งขันการประกวดการประหยัดพลังงาน โดยนำเสนอวิธีการประหยัดพลังงานที่โดนใจ เป็นที่ยอมรับ และไม่กระทบกับชีวิตการทำงานของพนักงาน การรณรงค์เรื่องการแยกขยะ และการนำหลัก 3R Reduce Reuse และ Recycle มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับการสร้างสีสัน และได้รับความรู้ไปด้วยจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแจกพันธุ์กล้าไม้ให้ไปช่วยกันปลูกเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว การประกวดภาพถ่ายต้นไม้ของเรา การจำหน่ายของมือสอง นำรายได้ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ ที่นอกจากจะช่วยลดขยะของที่ไม่ใช้ที่บ้านมาสู่ผู้ที่ต้องการใช้ต่อแล้ว ยังเป็นการทำบุญด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกร้าน ซึ่งในปีนี้เน้นผลิตภัณฑ์ Refill โดยให้พนักงานเตรียมภาชนะมาเอง เป็นการสร้างความตระหนักไม่ให้ใช้ภาชนะเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง

 

กิจกรรมสำคัญอีกอันหนึ่งที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบหมู่คณะ คือ การประกวดหนังสั้น เมื่อปี 2561 และล่าสุดปี 2562 ได้จัดการประกวดละครสั้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก และได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เพราะเป็นการสื่อสารให้เห็นว่า การประหยัดพลังงาน การแยกขยะ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้

ความร่วมมือของทุกคนจึงเป็นความสำเร็จและพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อน ธปท. ให้ก้าวเป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานในระดับแนวหน้าของประเทศ ต่อยอดจากโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง ธปท. ได้รับการยกย่องว่า เป็นธนาคารกลางแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากพนักงาน ธปท. ทุกคนเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป ไม่เพียงในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

>> ดาวน์โหลด PDF Version
>> อ่าน e-Magazine