​โครงการ DATA VIZ ART รังสรรค์ศิลปะด้วยข้อมูล

ข้อมูลเป็นสุดยอดสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กรในปัจจุบัน แน่นอนว่าการครอบครองข้อมูลจำนวนมากและหลากหลายย่อมถือว่ามีความได้เปรียบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลมาโดยตลอด โดยได้จัดตั้งกลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ เพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และยกระดับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนการทำนโยบายและการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูล ธปท. ได้จัดโครงการ Data Viz Art ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน ธปท. นำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมารังสรรค์เป็นงานศิลปะที่ไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังสามารถสื่อสารข้อมูลได้ด้วย

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่น่าสนใจนี้ มาจากการนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ต่อผู้บริหารของ ธปท. ผ่านภาพ "visualization" ที่มีความหมายง่ายต่อการตีความและนำไปใช้ประโยชน์ จึงเกิดเป็นไอเดียของการจัดโครงการ Data Viz Art ขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงฝีมือทำ visualization ด้วย และได้รับการตอบรับจากเพื่อนพนักงานจำนวนมาก

นอกจากความสวยงามแล้ว visualization ที่ดีต้องประกอบด้วย ข้อมูลที่มุ่งตอบโจทย์อย่างน่าสนใจ การนำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจง่าย รวมถึงการใช้เทคนิคในการเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ถือเป็น "การผสมผสานของศาสตร์และศิลป์" เป็นการแสดงศิลป์ที่ซ่อนอยู่ในศาสตร์ของงานด้าน data science อย่างแท้จริง โครงการ Data Viz Art แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การประกวดผลงาน visualization โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน ธปท. จัดทีม 1 - 4 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน visualization จากข้อมูลจริง ๆ นอกจากผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานที่สวยงามแล้ว ยังจะต้องสื่อความหมายของการสร้าง visualization นั้นขึ้นมาด้วย เกณฑ์การให้คะแนนผลงานแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการนำเสนอข้อมูล ด้านความสวยงาม และด้านเทคนิค

2. นิทรรศการ Data Viz Art จัดแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวด รวมถึงรูปภาพงานวิเคราะห์เชิงลึกของส่วนงานต่าง ๆ มาจัดแสดงให้ชมที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากงานนี้คือ ผู้เข้าร่วมประกวดส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่เข้าประกวดหลายงานสามารถนำไปต่อยอดกับงานเชิงนโยบายได้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงาน ธปท. ที่นอกเหนือจากความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงานธนาคารกลาง แต่ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามและมีความหมายได้อีกด้วย ผู้จัดคาดว่าโครงการ Data Viz Art จะทำให้พนักงานคิดถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่รอบตัวจำนวนมาก รู้จักเครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ ๆ และสามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนงานและตอบโจทย์พันธกิจหลักของ ธปท. ต่อไป

จะเห็นได้ว่า โครงการนี้เริ่มต้นจากการประกวด และนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อให้ทุกคนได้ชมความสวยงามและรับรู้ถึงความหมายของ visualization ที่สื่อสารได้ชัดกว่าการเขียนอธิบาย ดังภาษิตที่ว่า "A picture is worth a thousand words"


ความในใจจากผู้เข้าประกวด

ทีมจดจด

พวกเราเชื่อว่าข้อมูลระบบการชำระเงินนั้นมีประโยชน์และคุณค่ามากมายซ่อนเร้นอยู่ ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะค้นหา insight ของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของระบบการชำระเงิน โครงการ Data Viz Art ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ให้พวกเราได้ลองนำแนวคิด และข้อสงสัยมาพัฒนาให้เป็นผลงานจริง ได้ลองนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโปรแกรมมิ่งขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ ในการทำ data visualization เพื่อเปลี่ยนจากข้อมูลหน้าตาธรรมดาให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกที่ผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการทำนโยบายและการกำกับสถาบันการเงินในยุคดิจิทัลไปตลอดกาล

ทีม The Wanderers

สำหรับพวกเรา Data Viz Art เป็นโครงการที่สนุกและท้าทาย ได้พัฒนาทักษะการเตรียมและการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาแบบจำลอง และการสร้าง visualization ที่สวยงามเพื่อตอบโจทย์ insights at a glance นอกจากนี้ คำถามและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารยังให้ข้อคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้งานสำเร็จภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด

สุดท้าย ทีมงานได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานแบบ data-driven ที่เน้นการใช้ข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสถาบันการเงินในยุคดิจิทัลและสภาพแวดล้อม VUCA+

คุณจิรวัฒน์ ภู่งาม

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานที่จัดโครงการที่เป็นประโยชน์นี้ขึ้นมา ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีช่องทางการนำเสนอผลงานสู่วงกว้างมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ภายในเท่านั้น อีกทั้งยังช่วยเปิดมุมมองใหม่จากผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดท่านอื่นได้เห็นเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ วิธีการนำเสนอเรื่องราวและดึงประโยชน์จากข้อมูล (insight) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ ถ้าเป็นไปได้ ขอสนับสนุนให้มีการจัดงานลักษณะแบบนี้อีกต่อไปครับ

ทีม PRJ

รู้สึกขอบคุณโครงการ Data Viz Art มาก นอกจากให้โอกาสนำเสนอผลงานแล้ว ยังได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากคณะกรรมการและเพื่อน ๆ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ได้มีโอกาสชื่นชมผลงานของเพื่อน ๆ จากหลายสายงานใน ธปท. ซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจมาก ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำ visualization ใหม่ ๆ อีกด้วย อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ขอบคุณทีมงาน Data Viz Art สำหรับโครงการดี ๆ ครับ

ทีม New Diamond

การเข้าประกวดโครงการ Data Viz Art ทำให้ทีมได้มีโอกาสใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์สร้างสรรค์ และการคิดออกจากกรอบเดิม ๆ ด้วยการนำข้อมูลจากหลากหลายแหล่งมาเชื่อมต่อกัน เพื่อนำเสนอสิ่งที่มีความน่าค้นหา และจุดประกายให้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบที่ต่างไป พร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูลที่อาจจะเข้าใจได้ยากกับการนำเสนอในรูปแบบเชิงศิลปะ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ร่วมทีมได้เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างสนุกสนาน และที่สำคัญที่สุดคือการนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อในการวางนโยบายให้ถูกกลุ่ม ตรงจุดเป้าหมาย และช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น