books

โลกหลังโควิด 19 เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและผันผวน บางคนเร่งปรับตัวเพื่อตามโลกให้ทัน บ้างกลับไปเริ่มต้นใหม่ในบ้านเกิด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้กล้าที่จะก้าวเดินต่อไม่ว่าจะไปในทิศทางใด พระสยาม BOT MAGAZINE ฉบับนี้ จึงขอแนะนำหนังสือ 3 เล่มที่ชวนคุณมองไปข้างหน้าถึงเศรษฐกิจแห่งอนาคต ความเป็นไปได้จากพลังของชุมชนที่เราคุ้นเคย พร้อมเติมแรงใจให้ผู้ที่กำลังริเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ ในชีวิต

book1

ก้าวใหญ่ ๆ ใช้ใจเริ่ม

โดย กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

 

    เมื่อจับจุดได้ถูก การก้าวกระโดดไปพร้อมกับนวัตกรรมความคิดย่อมเป็นไปได้ ผู้เขียนนำเสนอบทความสั้นนับสิบเรื่องที่เต็มไปด้วยลูกเล่นการเล่าที่จับประเด็นได้แม่นยำ และจบเรื่องได้ชวนคิด หนังสือชวนถอดบทเรียนจากเรื่องราวที่เริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ สู่ก้าวใหญ่ ๆ ของซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Google ที่ใจกล้าพอจะคิดใหญ่ไปสิบเท่า ผู้บริหารวอลต์ ดิสนีย์ ผู้ใส่ใจผู้บริโภคและพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง ผู้นำที่พาทีมวิ่งเข้าหาชัยชนะ มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจนเปลี่ยนทีมงานเป็นทีมกีฬาของเจ้าของ Netflix กับอีกหลายเรื่องราวของหลายผู้นำ ทั้งคนตัวเล็กและคนตัวใหญ่ที่ฝ่าวิกฤตกันไปอย่างเข้มแข็ง มั่นคง ด้วยการบริหารใจในหลายรูปแบบ

book2

ชุมชนสีเขียวพึ่งตนเอง ปฏิบัติการยิ่งใหญ่ในชุมชนเล็ก ๆ (Green Life Green Community)


โดย ภัทรพร อภิชิต

 

    มาชมการฉายภาพเรื่องราวของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ที่ดำรงความสำคัญของวิถีเกษตรอินทรีย์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวิถีชีวิตท้องถิ่น พาทุกท่านท่อง 9 ชุมชนที่ผู้เขียนเลือกมานำเสนอ พร้อมภาพถ่ายสวยงามเต็มไปด้วยสีสัน มากด้วยชีวิตชีวา ที่แม้แต่ละท้องถิ่นจะมีถ้อยคำสำเนียงภาษา รวมถึงรูปแบบและวิธีบริหารจัดการแตกต่างกันไปตามวิถีวัฒนธรรมและทรัพยากร แต่ทั้งหมดล้วนนำเสนอความพยายามดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเสมือนตลาดสดของคนทั้งชุมชน โดยมีปรัชญาชีวิตที่เชื่อมั่นในแนวทางแห่งความพอดีที่พึ่งพาตนเองได้ของทุกผู้คนในทุกชุมชน

book3

เศรษฐกิจสามสี “เศรษฐกิจแห่งอนาคต”

โดย วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

 

    หนังสือเล่มนี้ชวนผู้อ่านมองไปอนาคตเพื่อหาคำตอบให้โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัย วิกฤตภูมิอากาศ และยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว ด้วยการนำเสนอทิศทางการจัดการคน เทคโนโลยี และระเบียบโลก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ตั้งแต่การผลิตและอุตสาหกรรมที่ยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนา ผ่านห่วงโซ่การผลิตข้ามชาติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขยับไปสู่ green growth สร้างโอกาสในการเปิดตลาดสินค้าใหม่เพื่อสังคมสูงวัย ตามแนวคิด silver economy ขณะเดียวกันก็ร่วมผลักดันในเรื่องการจัดระเบียบโลกใหม่ให้เปิดกว้างและยืดหยุ่น เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของประเทศต่าง ๆ อย่างทั่วถึงให้มากขึ้นเหมือนยุค Golden Age of Capitalism

สามารถอ่านหนังสือทั้ง 3 เล่มได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

Tag ที่เกี่ยวข้อง

BOT Magazine Library&Archives Others