เชื่อมโลกกับไทยในยุคสมัยโลกาภิวัตน์

โลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ประเทศต่าง ๆ มีการเชื่อมต่อกันมากทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ท่าทีด้านการต่างประเทศของไทยควรเป็นอย่างไรในยุคที่โลกเปลี่ยน เราขอพาผู้อ่านมาเปิดวิสัยทัศน์ทิศทางด้านการต่างประเทศของไทย ผ่านมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศ และถอดบทเรียนวิกฤตการณ์ทางการเงินช่วงปี 2540 ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเอเชีย

books

การต่างประเทศของไทยในทศวรรษ 2020

 

โดย กระทรวงการต่างประเทศ

 

จากเหตุการณ์สำคัญที่โลกได้เผชิญ อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด 19 การแข่งขันทางยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี สงครามทางการค้า ฯลฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อไทยในหลากหลายแง่มุม ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Center: ISC) กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่างประเทศ นักวิชาการ ฯลฯ ที่มาร่วมมองทิศทางการต่างประเทศของไทยในทศวรรษปัจจุบัน ผ่านการจัดงานสัมมนา 3 ครั้ง คือ “โลกเปลี่ยน-ไทยเปลี่ยน : ทิศทางการต่างประเทศไทยในทศวรรษ 2020” “เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก : ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ “การทูตสาธารณะของไทยในโลกยุคดิจิทัล” เพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการรับมือกับประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งในระดับโลกและภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อไทย และทิศทางที่ไทยควรให้ความสำคัญ ซึ่งสามารถติดตามอ่านในรูปแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของ ISC (isc.mfa.go.th)

TRAUMA TO TRIUMPH Rising from the Ashes of the Asian Financial Crisis

 

โดย Hoe Ee Khor, Diwa C. Guinigundo, Masahiro Kawai

 

หนังสือโดยสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) องค์การระหว่างประเทศที่มีภารกิจในการติดตาม ประเมิน และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของสมาชิกในภูมิภาค ASEAN+3 (ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของวิกฤตการณ์ทางการเงินเอเชียในช่วงปี 2540 ที่เกิดขึ้นกับประเทศใน ASEAN+3 เพื่อเป็นบทเรียนมาปรับใช้ในการป้องกันและรับมือวิกฤตการเงินในอนาคต ด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางที่แต่ละประเทศใช้รับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องไปถึงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาค ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลโดยผู้กำหนดนโยบายในช่วงเวลาวิกฤตนั้น ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจได้ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของผู้คนในชุมชน

 

 

สามารถอ่านหนังสือทั้ง 2 เล่มได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง : งานกลยุทธ์ศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร

Tag ที่เกี่ยวข้อง

BOT Magazine Library&Archives Others ความร่วมมือระหว่างประเทศ