รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ

วัตถุประสงค์ ธปท

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำแบบสำรวจภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ (Credit Conditions Survey) ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Banks) โดยสำรวจเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อที่ครบถ้วนและลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารกลางในหลายประเทศได้
ทำการสำรวจดังกล่าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว คำถามในแบบสำรวจแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

          1) อุปทานของสินเชื่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้มงวดของมาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อ ปัจจัยที่มีผลกระทบ รวมทั้ง เงื่อนไขการให้สินเชื่อ

          2) อุปสงค์ของสินเชื่อ ซึ่งสอบถามถึงภาวะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อ และ

          3) แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสข้างหน้าว่าจะมีทิศทางเข้มงวดมากน้อยเพียงใด ความต้องการสินเชื่อเป็นอย่างไร รวมทั้งความกังวลต่อคุณภาพสินเชื่อเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นอกจากนี้ จะมีการสอบถามประเด็นพิเศษเพิ่มเติมในบางโอกาส

          การสำรวจนี้ เริ่มสำรวจครั้งแรกในเดือนมกราคม 2551 ธปท.ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 25 แห่ง และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 ได้เพิ่มการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่ธนาคาร (Non-banks) อีก 24 แห่ง เพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น