สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554 

เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับอนาคตภาคอีสาน”

10 ก.ค. 2557

สัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับอนาคตภาคอีสาน" วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

 กำหนดการ
13.30 น.

เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“ทิศทางรัฐบาลใหม่กับความท้าทายต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย”
โดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

14.15 น.

การอภิปราย เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับอนาคตภาคอีสาน” ใน 3 หัวข้อ

- ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : ผลกระทบต่อภาคอีสาน

- คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : การปรับตัวของนักธุรกิจในภาคอีสาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th