สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 

เรื่อง “คาบสมุทรอินโดจีนในบริบทของเอเชียใหม่”

10 ก.ค. 2557

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “คาบสมุทรอินโดจีนในบริบทของเอเชียใหม่” วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

 กำหนดการ
13.30 น.

เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“รู้ทิศ ปรับกระบวนทัศน์ พร้อมรับพลวัตเอเชียใหม่”
โดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

14.15 น.

การอภิปราย เรื่อง “คาบสมุทรอินโดจีนในบริบทเอเชียใหม่” ใน 3 หัวข้อ

การพัฒนาของจีนในปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอินโดจีน โดย ดร. กิริฎา เภาพิจิตร

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย

การพัฒนาของอินโดจีนในปัจจุบันและอนาคตกับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย

โดย ดร. ลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย

โอกาส ความท้าทาย และการเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชนไทยกับการเปลี่ยนแปลง

ของเอเชียและอินโดจีน โดย ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th