งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2543 - 2557

ปี 2543

 นโยบายการเงินไทยในปัจจุบัน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย จาตุรงค์ จันทรังษ์ และ พรเพ็ญ สดศรีชัย
 กลไกการทำงานของนโยบายการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ ดร.เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล
 Flexible Inflation Targeting สำหรับประเทศไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.พิชิต ภัทรวิมลพร
 Core Inflation in Thailand: Issues, Measurement and Policy Implications
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.รุ่ง โปษยานนท์ และ Dr.Mark Griffiths
 แบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับนโยบายการเงินภายใต้กรอบ Inflation Targeting
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ประสงค์ วีระกาญจนพงษ์ และ ดร.สุรจิต ลักษณะสุต
 Public Debt and Economic Policy During the Economic Crisis
   บทความ (English version only) โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
 เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและกลยุทธ์นโยบายการเงินหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย: ประเด็นปัญหาและนัยต่อเครื่องมือบริหารจัดการเงินทุนของไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.รังสรรค์ หทัยเสรี และ ชัชวรุตม์ มุสิกไชย
 ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ
   บทความ โดย ดร.สมศจี ศิกษมัต และ ดร.นพดล บูรณะธนัง

ปี 2544

 การประมาณผลผลิตตามศักยภาพของประเทศไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ปฤษันต์ จันทร์หอม
 แบบจำลองการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสม
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.สุรจิต ลักษณะสุต
 การวิเคราะห์การดำเนินนโยบายการเงินโดยใช้ข้อมูลจากตลาดเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.อัมพร แสงมณี
 เป้าหมายการดำเนินงานในตลาดการเงินและประสิทธิภาพของนโยบาย
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.พิชิต ภัทรวิมลพร
 บทบาทของธนาคารพาณิชย์ต่อนโยบายการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
 ประสิทธิภาพนโยบายการเงินของไทย และทิศทางในอนาคต
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.วิรไท สันติประภพ
 E-money กับการดำเนินนโยบายการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
 นโยบายการเปิดเสรีทางการเงิน: สู่แนวคิดใหม่
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.เทียนทิพ สุพานิช และ เรจินา วรอุไร

ปี 2545

 กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ปิติ ดิษยทัต และ พินรัฐ วงศ์สินศิริกุล
 บทบาทของระบบสถาบันการเงินต่อเศรษฐกิจไทย: บทเรียนจากการหดตัวของสินเชื่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
   บทความ โดย ดร.เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล และ ดร.ดอน นาครทรรพ
 ความยั่งยืนทางการคลังกับเป้าหมายเงินเฟ้อ: การผสมผสานนโยบายที่เหมาะสม
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย สาวิตตรี สัจจาภินันท์ อัศวานุชิต, ดร.วรพัฒน์ เจนสวัสดิชัย, บุณยวรรณ หมั่นวิชาชัย และ วิลดา มีแย้ม
 ฐานะหนี้ต่างประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัดที่สอดคล้องกับเสถียรภาพระยะยาว
    บทความ โดย ดร.นพดล บูรณะธนัง และ ดร.ชัยพัฒน์ พูนพัฒน์พิบูลย์
 การปรับตัวและการปรับโครงสร้างของงบดุลในภาคธุรกิจไทย
    บทความ
    แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ และ ประพันธ์ เกียรติโกมล
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและการเจริญเติบโตในระยะยาวของประเทศไทย
    บทความ
    แผนภูมิประกอบ โดย ดร.อัศวิน อาฮูยา และ ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์

ปี 2546

 การปรับตัวของฐานะทางการเงินและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย จิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, พรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง และฐิติมา ชูเชิด
 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบการเงินไทยและนัยทางนโยบาย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ปิติ ดิษยทัต และ ดร.ดอน นาครทรรพ
 การค้าในเอเชียตะวันออก-แรงขับเคลื่อนใหม่ในการพัฒนาประเทศ
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์, สุชาดา เดชตระกูล, ปัณณรี ปัณณราช
 วัฎจักรและแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส, ดร.ยรรยง ไทยเจริญ และดวงพร รอดเพ็งสังคหะ
 พลวัตเงินเฟ้อและนัยต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
   บทความ (ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 15 มกราคม 2547)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.วรพัฒน์ เจนสวัสดิชัย และ อโนทัย พุทธารี
 ฟองสบู่และการดำเนินนโยบายการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส, ดร.อัศวิน อาฮูยา และ ดร.ชัยพัฒน์ พูนพัฒน์พิบูลย์

ปี 2547

 ภาระหนี้ครัวเรือนไทย: ความเสี่ยงและนัยเชิงนโยบาย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ, ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา และ ฐิติมา ชูเชิด
 ความเสี่ยงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อเศรษฐกิจและภาคธนาคารพาณิชย์: บททดสอบความเปราะบางทางการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ดอน นาครทรรพ, ดร.ฉัตรสุรางค์ กาญจนสาย และ สุโชติ เปี่ยมชล
 การศึกษาเงินเฟ้อไทย: การตั้งราคาและแนวโน้มราคาตามหมวดสินค้า
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ชัยพัฒน์ พูนพัฒน์พิบูลย์, ศุภพินรัฐ วงศ์สินศิริกุล และ ดร.ปฤษัณต์ จันทร์หอม
 การปรับตัวของดุลบัญชีเดินสะพัดและการตอบสนองต่อเครื่องมือทางนโยบาย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ และ อุบลรัตน์ จันทรังษ
 นโยบายการเงินและเสถียรภาพระบบการเงิน: หาความลงตัวภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์, วรางคณา อิ่มอุดม และ ศิริพิมพ์ วิมลเฉลา
 นโยบายการเงิน-การคลัง และวัฎจักรธุรกิจไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.อัศวิน อาฮูยา, ชาญชัย พึ่งชาญชัยกุล และ ณัฐา ปิยะกาญจน์

ปี 2548

 ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายต่อภูมิภาคเอเชีย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ปิติ ดิษยทัต และ ดร.สุรัช แทนบุญ
 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในการรองรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ, พรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ์ และ จิระพล มหุตติการ
 ความท้าทายของธนาคารพาณิชย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส, ดร.ดอน นาครทรรพ และ ผจงจิต จิตตะมัย
 การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ: นัยต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.วชิรา อารมย์ดี, เรวดี รัตนานุบาล และ ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์
 การออมในประเทศไทย: ความพอเพียงและความเสี่ยง
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ธรรมนูญ สดศรีชัย และ ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัญญา

ปี 2549

 การปรับตัวในเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียยุคใหม่
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์, อัครพล จับจิตรใจดล และดนัย อรุณกิตติชัย
 ประเทศไทยในกระแสเศรษฐกิจเอเชียใหม่: แลหลัง ระวังหน้า
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.พิชิต ภัทรวิมลพร และ ดร.รัญชนา พงศาปาน
 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ: หนทางสู่ความสำเร็จ
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา, ดร.ฉัตรสุรางค์ กาญจนสาย, และจีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์
 การสิ้นสุดของยุคราคาน้ำมันต่ำ: บทเรียนและความท้าทายสำหรับยุทธศาสตร์พลังงานของไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ, จริยา เปรมศิลป์ และวัสยา ลิ้มธรรมมหิศร
 ทำอย่างไร คนไทยจึงจะแข่งขันได้ในโลกศตวรรษที่ 21
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ดร.อัศวิน อาฮูยา และฐิติมา ชูเชิด
 ความเชื่อมโยงทางการเงินในเอเชียตะวันออกและนัยต่อการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ชัยพัฒน์ พูนพัฒน์พิบูลย์, ดร.สุรัช แทนบุญ และพรนภา ลีลาพรชัย

ปี 2550

 ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงและความผันผวนในบริบทของประเทศตลาดเกิดใหม่
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ปิติ ดิษยทัต และดร.ชญาวดี ชัยอนันต์
 ช้างใหญ่ บ่อน้ำเล็ก และการจัดการกับเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.อัศวิน อาฮูยา, ดร.ยรรยง ไทยเจริญ และ สรา ชื่นโชคสันต์
 ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทย: มุมมองจากการวิเคราะห์โครงสร้างสินเชื่อธุรกิจ
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.กรองแก้ว กฤตยาภิรณ, ดร.ดอน นาครทรรพ และสุคนธ์พัฒน์ จันทพันธ์
 ความมั่งคั่งและหนี้สินครัวเรือนไทย: การบริหารความเสี่ยงและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัญญา, ดร.วิลาศลักษณ์ สินสวัสดิ์ และนลิน ฉัตรโชติธรรม
 การประเมินความเปราะบางทางการคลังของไทย: ความเสี่ยงและนัยต่อการดำเนินนโยบาย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต, บุณยวรรณ หมั่นวิชาชัย และฐิติมา ชูเชิด
 ทางรอดของระบบประกันสังคมไทย: แนวทางการปฏิรูปสู่ความยั่งยืน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และอนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์

ปี 2551

 พรมแดนของนโยบายการเงินในสภาพแวดล้อมทางการเงินยุคใหม่
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ชัยพัฒน์ พูนพัฒน์พิบูลย์, วสุวีรภัทร รามเดชะ, ภาวิณี จิตต์มงคลเสมอ และกฤตินันท์ เวียงวังชัย
 พลวัตของเงินเฟ้อและนัยต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย รุ่ง มัลลิกะมาส, ปราณี สุทธิศรี และ วรารัตน์ เขมังกรณ์
 บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนในการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ชญาวดี ชัยอนันต์, รัญชนา พงศาปาน และเกศสรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์
 ความไม่แน่นอนของระดับศักยภาพการผลิตกับการดำเนินนโยบายการเงิน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดอน นาครทรรพ, สุรัช แทนบุญ และสรา ชื่นโชคสันต์
 ประสิทธิผลของนโยบายการเงินในโลกที่มีความเชื่อมโยงสูง
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย อัศวิน อาฮูยา, เทียนทิพ สุพานิช, บัณณรี ปัณณราช และสุโชติ เปี่ยมชล

ปี 2552

 อิทธิพลของปัจจัยทางการเงินต่อวัฎจักรธุรกิจไทย
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.สุรัช แทนบุญ, สุโชติ เปี่ยมชล, ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง และไพบูลย์ พงศ์ไพเชฐ
 แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย: การส่งออกและทางเลือก
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ชัยพัฒน์ พูนพัฒน์พิบูลย์, ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์, มนัสชัย จึงตระกูล, และปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล
 ความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเงินในโลกยุคหลังวิกฤต
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.เทียนทิพ สุพานิช, เกศสรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์, ดร.ดอน นาครทรรพ และจิตตาภา ประจวบเหมาะ
 การพัฒนาระบบการเงินที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทย: บทเรียนจากวิกฤตและความท้าทายในอนาคต
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.รุ่งพร เริงพิทยา, ทรงกลด รัษฐปานะ, ดร.ยรรยง ไทยเจริญ และ จิรานิตย์ เชาวลิต
 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของไทยในระยะปานกลาง: ความท้าทายหลังวิกฤตและแนวทางที่เหมาะสม
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์, ดร.ณชา อนันต์โชติกุล, ดร.มานพ อุดมเกิดมงคล และกฤษฎิ์ เดชารักษ์

ปี 2553

 โลกาภิวัตน์ใหม่: โอกาสและความเสี่ยงของไทยในทศวรรษหน้า
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์, ดร.เก่งใจ วัจนะพุกกะ, อรมนต์ จันทพันธ์ และธีรวิทย์ พบสุขหิรัญ
 สู่วัฎจักรใหม่ของเศษฐกิจไทย: แนวทางการพลิกฟื้นการลงทุน
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.มานพ อุดมเกิดมงคล, สรา ชื่นโชคสันต์ และณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์
 ภาคการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย วรวุฒิ เวสารัชกิจ, ดร.เทียนทิพ สุพานิช, ดร.รุ่งพร เริงพิทยา, ดร.วรรณวิมล สว่างเงินยวง และธนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล
 อนาคตนโยบายการเงินไทย: ความท้าทายจากเสถียรภาพทางการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
   บทความ (English version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล, ดร.ณชา อนันต์โชติกุล, ทรงกลด รัษฐปานะ, ไพบูลย์ พงษ์ไพเชฐ และ นุวัต หนูขวัญ
 ความท้าทายของนโยบายการคลัง: สู่ความยั่งยืนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว
   บทความ (Thai version only)
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.สุรจิต ลักษณะสุต, พิสิทธิ์ พัวพันธ์, จารุพรรณ วานิชธนันกูล, คธาฤทธิ์ สิทธิกูล, อุทุมพร จิตสุทธิภากร และดร.จงกล คำไล้

ปี 2554

 เมื่อเศรษฐกิจแดนมังกรพลิกโฉม: นัยต่อเศรษฐกิจไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.ณชา อนันต์โชติกุล, ดร.พรพินันท์ ฉันทภักดิพงศ์ และโชติมา สิทธิชัยวิเศษ
 มุ่งสู่การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเงินที่เหนียวแน่นขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2015
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ปริยวรรต กนิษฐะเสน, ดร.วัชรกูร จิวากานนท์ และชานนทร์ บุญนุช
 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหม่: เตรียมความพร้อมให้กับเศรษฐกิจไทย
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา, สุคนธ์พัฒน์ จันทพันธ์ และทศพล อภัยทาน
 ก้าวข้าม Middle Income Trap: บทบาทของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ศุภโชค ถาวรไกรวงศ์, บดินทร์ ศิวิลัย และธิติ เกตุพิทยา
 เมื่อไทยลงทุนต่างประเทศน้อยเกินไป: สืบสาวปัจจัยโยงใยผลกระทบ
   บทความ
   แผนภูมิประกอบ โดย ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย, ดร.สักกะภพ พันธ์ยานุกูล และนันทพร พงศ์พัฒนานนท์

ปี 2555

 เปิดการสัมมนา โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
   วีดิทัศน์
 หลักการและบทบาทของธนาคารกลาง (Economic Rationales of Central Banking)
   บทความ
   Presentation โดย ดร.พูมใจ นาคสกุล, ดร.กฤตชญา จั่นเจริญ และ คุณสุพริศร์ สุวรรณิก
   วีดิทัศน์
 การดำเนินนโยบายการเงิน - เครื่องมือที่เหมาะสม (Monetary Policy Conduct in Review: The Appropriate Choice of Instruments)
   บทความ
   Presentation  โดย ดร.รัญชนา พงศาปาน, คุณปัณฑา เกตุเรืองโรจน์ และคุณธนภรณ์ หิรัญวงศ์
   วีดิทัศน์
 เสถียรภาพระบบการเงิน - มิติใหม่ของธนาคารกลาง (Financial Systemic Stability: The Challenging Aspect of Central Banks)
   บทความ
   Presentation โดย ดร.วรรณวิมล สว่างเงินยวง คุณสุกฤตา สงวนพันธ์ุ และคุณวรวุฒิ ทรัพย์บริบูรณ์
   วีดิทัศน์
 สถานะทางการเงินของธนาคารกลางและนัยเชิงนโยบาย (Central Bank Balance Sheet and Policy Implications)
   บทความ
   Presentations โดย ดร.พรพินันท์ ฉันทภักดีพงศ์, คุณณัฐธรรม จูฑศรีพานิช และคุณบวรวิชญ์ จินดารักษ์
   วีดิทัศน์
 การพัฒนาระบบการเงินกับการเติบโตของเศรษฐกิจ (Choosing the Right Financial System for Growth) 
   บทความ
   Presentation โดย ดร.มานพ อุดมเกิดมงคล, ดร.นันทวัลลิ์ ถิรธนาพงศ์ และคุณชานนทร์ บุญนุช
   วีดิทัศน์
 เสวนา "บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง"
   วิดีทัศน์ ตอน 1
   วิดีทัศน์ ตอน 2

ปี 2556

 กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
   วีดิทัศน์
 กลไกสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย: รื้อ โละ ริเริ่ม
   Paper
   Presentation โดย เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา, ทศพล อภัยทาน และนครินทร์ อมเรศ
   Comment โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
   Comment โดย สมประวิณ มันประเสริฐ
   วีดิทัศน์
 บทบาทของตลาดแรงงานกับความสามารถในการแข่งขันของไทย
   Paper (Thai version)
   Presenttation โดย ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ และฐิติมา ชูเชิด
   Comment โดย เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
   Commetnt โดย วรเวศม์ สุวรรณระดา
   วีดิทัศน์
 ภาคการเงินกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
   Paper
   Presentation โดย จอน วงศ์สวรรค์, พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย,และ วัชริดา บุญทวีพัฒน์
   Comment โดย เชาว์ เก่งชน
   Comment โดย ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล
   วีดิทัศน์
 คุณภาพจากการเจริญเติบโตจากมิติของการกระจายรายได้
   Paper (Thai version only)
   Presentation โดย กอบศักดิ์ ภูตระกูล
   Comment โดย ดอน นาครทรรพ
   Comment โดย นิพนธ์ พัวพงศกร
   วีดิทัศน์
 กฎกติกาของภาครัฐกับประสิทธิภาพของตลาด
   Paper (Thai version only)
   Presentation โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
   Comment โดย นวลน้อย ตรีรัตน์
   Comment โดย ปรเมธี วิมลศิริ
   วีดิทัศน์
 วัฒนธรรม สถาบัน และการเติบโตระยะยาว
   ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เมษายน 2557
   Presentation โดย ธานี ชัยวัฒน์
   วีดิทัศน์
การเสวนา "วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย"

ปี 2557

 กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 โดย ท่านผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

   วีดิทัศน์

 การลดข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินทุนในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

   Paper
   Presentation โดย เชาว์ เก่งชน, พิมลวรรณ มหัจฉริยวงศ์ และ สัญญลักษณ์ วัชระชัยสุรพล บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
   Comment โดย รุ่งพร เริงพิทยา ธนาคารแห่งประเทศไทย
   Comment โดย สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   วีดิทัศน์

 เศรษฐกิจจริงอิงการเงิน: โตไปใช่ว่าดี ?

   Paper
   Presentation โดย ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล และนครินทร์ อมเรศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
   Comment โดย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   Comment โดย วีรวัฒน์ ปัญฑวังกูร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   วีดิทัศน์

 ปาฐกถาพิเศษ "Design of Financial Systems"

   Presentation โดย Robert M. Townsend, Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology
   วีดิทัศน์
   วีดิทัศน์ : Emerging Thailand: The Spirot  of Small Enterprice 

 กลไกการค้ำประกันสินเชื่อ ของภาครัฐและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

   Paper
   Presentation โดย สักกะภพ พันธ์ยานุกูล, วิภาวิน พรหมบุญ และวันวิสา วรนิกุลกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
   Comment โดย กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ University of California, San Diego
   Comment โดย เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข, บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรรมขนาดย่อม
   วีดิทัศน์

 การเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือน: นัยต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

   Paper
   Presentation โดย อธิภัทร มุทิตาเจริญ, พชรพจน์ นันทรามาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และพสิษฐ์ โชติวัฒนากุล ธนาคารแห่งประไทย
   Comment โดย สุรพล โอภาสเสถียร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
   Comment โดย สมประวิณ มันประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   วีดิทัศน์

 บทบาทของการเงินต่อความเหลี่อมล้ำในประเทศ

   Paper
   Presentation โดย วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัย
   Comment โดย เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด
   Comment โดย ดอน นาครทรรพ ธนาคารแห่งประเทศไทย
   วีดิทัศน์

สร้างรากฐานความยั่งยืนทางการคลัง...สู่เสถียรภาพระบบการเงินไทย

   Paper
   Presentation โดย ฐิติมา ชูเชิด, ศราวัลย์ อังกลมเกลียว และปัณฑา อภัยทาน ธนาคารแห่งประเทศไทย
   Comment โดย สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
   Comment โดย ศรพล ดุลยะเสถียร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   วีดิทัศน์
การเสวนา "ภาคการเงินกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย"
   วีดิทัศน์

ปี 2558

 Link