การแข่งขันระดับจังหวัด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระดับจังหวัด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอกสารคลิป

การจัดประชุมเจ้าภาพการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin.ดี We Can Do!!!" ระดับจังหวัด