โปรแกรมคำนวณเงินออม

เป้าหมายการออมของคุณคืออะไร

Disclaimer
  • ผลลัพธ์เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้น จึงควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่ท่านสนใจ
  • การคำนวฯนี้ กำหนดให้

  - การฝากเงินเริ่มตั้งแต่ต้นปี และมีระยะเวลาของการฝากเงินแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 ปี

  - ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) ตลอดระยะเวลาของการฝากเงิน

  - ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 12 เดือน หรือ 52 สัปดาห์ หรือ 365 วัน