สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ที่ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้จำหน่ายเอง เช่น ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า โดยชำระค่าสินค้าด้วยเงินที่ได้จากการขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งหนึ่ง (ยกเว้นสินค้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์) ​

advise

สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทนี้ถูกกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

 

   1. ทำสัญญาและรับเงินไปทั้งก้อน

   2. ทำสัญญาเพื่อรับวงเงินหมุนเวียน แล้วใช้บัตรกดเงินสดเบิกเงินออกมาเมื่อต้องการใช้

   3. ทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าแบบรายชิ้น

 

ถึงแม้ว่าสินเชื่อประเภทนี้จะขออนุมัติง่าย เน้นความสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ก็เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูง จึงควรใช้เฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

วงเงิน

 

รายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียน
เข้าบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน

 

 

วงเงิน

น้อยกว่า 30,000 บาท

ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝาก

เฉลี่ยต่อเดือนต่อผู้ให้บริการ (สูงสุดไม่เกิน 3 ผู้ให้บริการ)

ตั้งแต่ 30,000 บาท

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝาก

เฉลี่ยต่อเดือน

ทั้งนี้ สามารถขอวงเงินฉุกเฉินได้ชั่วคราวแต่รวมกับวงเงินที่เคยได้แล้วต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน โดยเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละแห่งซึ่งอาจแตกต่างกัน

 

หมายเหตุ:

1. มาตรการนี้ไม่รวมถึง สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาลสินเชื่อสวัสดิการพนักงานที่หน่วยงานต้นสังกัดทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ และสินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2. ใช้เฉพาะผู้สมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

การคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

คิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี โดยคำนวณแบบลดต้นลดดอก (effective rate) นอกจากนี้ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่จ่ายจริงและสมควรแก่เหตุ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าติดตามทวงถามหนี้ แต่ต้องไม่นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นมารวมกับหนี้ที่ค้างชำระเพื่อคิดดอกเบี้ยและค่าปรับอีก 

ผู้ให้บริการ

 

ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. คือ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง (Non-bank)